Gotlandstrafiken kan hamna i statlig ägo

Trafikverket föreslår att Gotlandstrafiken förstatligas. Foto: Region Gotland

Regeringen har givit Trafikverket i uppdrag att analysera fyra alternativa modeller för färjetrafik till Gotland. Nu presenteras analyserna och förslag till framtida ägande och drift av fartygen. Upphandlingen av färjetrafik till Gotland har sedan starten på 70-talet präglats av begränsad konkurrens. Statens kostnader för Gotlandstrafiken har också ökat och med det som grund har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att utreda fyra olika modeller för ägande och drift av fartyg.

1. Sammanhållen upphandling av fartyg och drift inklusive eventuella garantier

2. Statligt ägda fartyg och upphandlad drift

3. Statligt hyrda fartyg och upphandlad drift

4. Gotlandstrafiken helt i statlig regi

Trafikverket föreslår att modell två ”Statligt ägda fartyg och upphandlad drift” används för framtida trafik då den ger ökad möjlighet till konkurrens och bedöms ge lägre kostnader för staten.

– Om modell två införs behöver staten hantera fartygen i ett eget rederi och vår utredning visar att både Sjöfartsverket och Trafikverkets färjerederi har förutsättningarna för det. Utifrån att Sjöfartsverket redan idag har en stor rederiverksamhet och hanterar ett flertal fartygstyper, bedömer vi att deras förmåga är något bättre än Trafikverkets. De får i så fall ansvar för design, byggnation och förvaltning av fartygen. För att gå vidare med att byta modell behövs ett regeringsbeslut, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Med stora investeringar i nya fartyg finns också betydande risker som måste hanteras. Trafikverkets bedömning är att om modell två inte kommer att tillämpas så bör modell ett ”Sammanhållen upphandling av fartyg och drift inklusive eventuella garantier” väljas.

Trafikverket bedömer att det inte är möjligt för staten att etablera rederi och anskaffa fartyg redan till nästa trafikperiod från 2027. Nästa upphandling genomförs därför likt tidigare som en sammanhållen upphandling av fartyg och drift. Statligt ägda fartyg kan komma ifråga först i den därpå kommande upphandlingen.

Trafikverket har i uppdraget även belyst frågan om hur Gotlandstrafiken ska kunna bli fossilfri till år 2045. Vägen till fossilfrihet innehåller ett antal valmöjligheter kring vilken trafik som ska köras och med vilken takt klimatgaser ska reduceras samt fossilfria bränslen införas. Dessa val påverkar kostnaderna för trafiken. Frågan om trafikering och klimatmål samt tidpunkt för en eventuell upphandling med statliga fartyg kommer att hanteras i arbetet med kommande upphandlingar.