Stockholms stad bygger ny färjeterminal vid Slussen

Den nya terminalen samlar all Slussens sjöburna kollektivtrafik på ett ställe. Bild: Lars Ancker Arkitektkontor

När Stockholms stad bygger om Slussen påverkas kollektivtrafiken, även den på vatten. I dag trafikerar pendelbåt 82, Djurgårdsfärjan, en tillfällig färjeterminal på Skeppsbron. Terminalen behöver rivas när marken den ligger på ska användas av Stockholms stad. En ny färjeterminal kommer då att behöva uppföras, placerad lite söder om dagens färjeterminal.

I december fattade Trafiknämnden ett inriktningsbeslut för den nya terminalen. Det alternativ som ska utredas vidare innebär en del förändringar mot hur dagens sjöburna kollektivtrafik ser ut vid Slussen. Utredningen som låg till grund för Trafiknämndens beslut visar att genom att anlägga en större flytbrygga kan fyra fartyg angöra terminalen, istället för dagens två.

En rymlig terminalbyggnad med plats för både biljetthantering och annan service bidrar till en ökad trygghetskänsla och möter bättre resenärernas behov. Att låta en och samma terminal hantera all kollektivtrafik med båt gör det också tydligare för resenärerna. När Slussens sjöburna kollektivtrafik samlas på ett och samma ställe och när kapaciteten utökas är den nya färjeterminalen rustad för såväl dagens som framtidens behov.

I samband med ombyggnationen av Slussen sker stora förändringar i området och Stockholms stad har som mål och ambition att aktivera kajstråket längs Skeppsbron. Den föreslagna utformningen på terminalen skulle bidra till att levandegöra platsen. Samtidigt skulle den nya färjeterminalen skapa en trygg och attraktiv miljö för resenärer och övriga i området.