Boråsarnas avloppsvatten renas från läkemedelsrester

Borås avloppsreningsverk på Sobacken. Foto: Borås Energi och Miljö.

Borås Energi och Miljö har beviljats ett bidrag på 3,3 miljoner kronor från Naturvårdsverket för installation och provdrift av en pilotanläggning för rening av läkemedelsrester vid avloppsreningsverket på Sobacken. Bidraget motsvarar 90 procent av den tänkta investeringen.

I Borås ligger man redan i framkant när det gäller rening av avloppsvatten. Tack vare det nya avloppsreningsverket ges förutsättningar för att avloppsvattnet renas till en bra kvalitet.

– Nu har vi tagit initiativ till att ta nästa steg och försöka finna en teknik för att få bort läkemedelsresterna i avloppsvattnet, säger Per Karlsson VA-chef på Borås Energi och Miljö.

Målet med projektet är en reningsgrad på mer än 80 procent med avseende på läkemedelsrester. Pilotanläggningen kommer komplettera reningsprocesserna som redan finns. De nya reningsstegen kommer bestå av ozonering i låg dos och efterföljande rening av nedbrytningsprodukterna med aktivt kol. Man kommer även se på möjligheten för optimering av befintlig biologisk rening.

– Erfarenheter av projektet kommer ha nationell betydelse då man i framtiden kommer uppföra storskaliga anläggningar, säger Christine Berggren VA-strateg på Borås Energi och Miljö.