Digital tvilling förhindrar bräddning i reningsverk

Bräddning i avloppsreningsverken är ett växande problem. Arkivbild

Calejo Industrial Intelligence och Sweco Sverige har tecknat avtal om att med hjälp av avancerad AI utveckla morgondagens hållbara VA-system. I ett första steg kommer parterna att utveckla en smartare och mer optimerad styrning av pumpar och pumpstationer i syfte att förhindra bräddning. Slutmålet är att tillsammans skapa en helt ny intelligent VA-plattform för kommuner under namnet Smart Water.

Calejo och Sweco har redan genomfört flera framgångsrika projekt med svenska kommuner, där de med en mer optimerad styrning av VA-pumparna helt lyckas förhindra risken för bräddningar, översvämningar av orenat avloppsvatten orsakar övergödning i våra vattendrag, sjöar och hav. Med hjälp av AI och hybrid intelligens byggs en så kallad digital tvilling av pumpstyrningen. Modellen tränas inledningsvis på historiska data utifrån nederbördsdata, strömförbrukning och vattennivåer i pumpsumparna.

– Den digitala tvillingen matas med data i realtid och visar sedan på alternativ till hur varje pumpstation ska pumpa för att förhindra bräddningar. I nästa steg kommer pumparna att styras direkt eller via befintliga styrsystem, säger Johannes Holmberg, vd Calejo Industrial Intelligence.

Bräddning är ett växande problem som alla samhällen och kommuner idag har stora problem med att lösa.

– Vi har stora förhoppningar om att den nya lösningen ska begränsa kommunernas problem med bräddning, här finns det vinster för miljön. Det är viktigt för att dämpa övergödningen i våra sjöar och vattendrag och för att det ska gå att bada utan risk för avloppsvatten vid våra badstränder, säger Magnus Almfors, affärsenhetschef Vatten & VA på Sweco Sverige.

Med hjälp av Calejos och Swecos nya optimeringsteknik kan problemen begränsas utan att omfattande investeringar behöver göras i ny infrastruktur och byggande av nya, dyra och besvärliga utjämningsmagasin och dammar. Tekniken bidrar även till ökad energieffektivisering och på sikt kommer plattformen Smart Water dessutom att kompletteras med optimeringsverktyg för dricksvatten och en effektivare rening vid reningsverken.