95 procent av hushållen har tillgång till bredbandsnät

60 000 personer fått snabbt och stabilt bredband. Arkivbild

Hela 95 procent av alla hushåll och företag hade tillgång till eller möjlighet att ansluta sig till snabba bredbandsnät i oktober 2020. Det visar Post- och telestyrelsens rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020. Totalt hade 95 procent av alla hushåll och företag tillgång till eller möjlighet att ansluta sig till bredband som medger hastigheter om 1 Gbit/s i oktober 2020. Det innebär en ökning med 2,8 procentenheter sedan 2019. Högst är tillgången i Stockholms, Gotlands och Hallands län.

68 procent alla hushåll utanför tätbebyggda områden (tät- och småorter) har nu tillgång till eller möjlighet att ansluta sig, vilket är en ökning med över 9 procentenheter jämfört med 2019.

– Bredbandsklyftan mellan tät- och glesbebyggda områden finns kvar, även om den minskar. En viktig insats för att ytterligare minska klyftan är satsningen på statligt bredbandsstöd på totalt 2,85 miljarder under åren 2020 till 2025. PTS arbetar nu intensivt för att fördela 2021 års stöd, säger Dan Sjöblom, generaldirektör.

Regeringens mål för de mobila näten är att 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet ”där man normalt befinner sig”. De områden som är aktuella är vägar, järnvägar samt områden med närhet till bostäder, företag och fritidshus mm. Cirka 93 procent av dessa utvalda områdens yta hade täckning som uppfyllde målet 2020, vilket är en marginell ökning jämfört med 2019. Områden i tätorter och längs lågtrafikerade vägar står för den största delen av den yta som återstår att täcka för att nå målet.

Regeringens bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi” lanserades i december 2016. Den här rapportens kartläggning visar hur långt utbyggnaden nått i relation till målen i strategin. Strategin innehåller två övergripande mål för bredband till hushåll och företag, samt ett mål för mobila tjänster.

Kartläggningen visar att 86 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband som medger hastigheter om minst 100 Mbit/s 2020. Det är en ökning med 2 procentenheter från samma tidpunkt året innan. Det innebär en lägre ökningstakt än mellan 2018 och 2019, vilket kan förklaras med minskade investeringar och att utbyggnaden nu sker i allt mer glest befolkade områden. Kartläggningen visar att bredbandsmålet för 2020, som kräver att enskilda hushåll och företag också anslutit sig till bredbandsnätet, inte har uppnåtts.