Nya regler för vägars och gators utformning

Inför nya regler för infrastrukturens utformning. Foto: Trafikverket

Trafikverket har sett över de regler för vägar och gators utformning, VGU, som används vid all projektering av statliga vägar. Den nya VGU gäller från och med januari 2021. VGU är obligatoriskt vid projektering av statliga vägar och används vid både nybyggnad och större ombyggnader. Regelverket används också av de flesta kommuner. Det är viktigt att VGU följer utvecklingen.

– Vi planerar att, i fortsättningen, publicera en uppdaterad VGU varje år den 1 januari. Större revideringar räknar vi med att göra vart tredje eller fjärde år. Och i samband med det kommer vi att skicka en extern remiss till branschen och andra intressenter, berättar Kenny Dolleris, Planering.

I den nya VGU har det gjorts olika justeringar som branschen och aktörer efterfrågat. Det handlar om förtydliganden, undantag och kompletteringar som:

  • Undantag om att det kan medges uppehåll i mitträcke på befintlig bro eller andra smala passager vid ombyggnad till mötesfri väg är återinfört.
  • Tydliggjort sektionsindelning för mötesfri landsväg
  • Förtydliganden gällande faunapassager/ uthopp och nya exempel i Råd.
  • Krav på skyddsåtgärder för buller och/eller vibrationer har skärpts utifrån Trafikverkets reviderade riktvärden för buller.
  • Cykelfållor har anpassats till nya cykelfordon d v s tvåhjuliga ”lastcyklar”.
  • Kraven på icke mötesseparerade vägar har tydliggjorts med bland annat mitträffling och sidoräfflor.
  • Kraven på säkerhet för uppställningsplatser har höjts och råden kompletterats.