Sex miljarder kronor ska investeras i Göteborgs hamn

Elanslutning av fler fartyg, storskalig elektrifiering av fordon, förnybara bränslen, och mer gods på järnväg är några av de miljardsatsningar som görs. Visionsbild: Göteborgs hamn

Dryga sex miljarder kronor ska investeras i Skandinaviens största hamn under de kommande tio åren. I fokus står satsningar på infrastruktur för att skapa fossilfria transporter, ett godsnav där självkörande fordon klimatsmart hanterar olika flöden, fartyg som laddas vi kaj och där godsflöden digitaliserats.

–Vi kommer aldrig att bli världens största hamn men vi ska bli världens mest konkurrenskraftiga hamn. Hur vi agerar och investerar här och nu är av största betydelse för hur framtiden kommer se ut. Och då måste vi ha fokus framåt på innovation och hållbara logistikflöden, säger Elvir Dzanic, VD Göteborgs Hamn AB.

Genom Göteborgs hamn går idag 30 procent av Sveriges import och export och över hälften av alla containerfrakter. Här kan världens största oceangående fraktfartyg anlöpa hamn och inom några år är farleden fördjupad till 17,5 meter. Det är en av många satsningar som krattar manegen för hamnens fortsatta utveckling och tillväxt. Just nu är Göteborgs hamn inne i ett mycket expansivt skede. Målet är att fortsätta skapa tillväxt som går hand i hand med minsta möjliga miljöpåverkan. Till 2030 ska koldioxidutsläppen i godsnavet ha minskat med hela 70%, både på land, i hamn och till havs.

– Vi måste vi tänka klimatsmarta transportkedjor i alla led. Vi kan inte göra affärer på en död planet. Här ser jag det goda samarbetet vi har idag med näringslivet, akademin och politiken som en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Ska vi nå våra mål så måste vi dela med oss av kunskap och erfarenhet, säger Elvir Dzanic.

För att öka godsflödenas visibilitet, säkra fartygsanlöp, skapa högre effektivitet och samtidigt mindre belastning på miljön står nu hela godsnavet inför en stor digitaliseringsresa.

– Vi har tecknat avtal för digital godshantering och kan snart kunna erbjuda en mängd smarta tjänster till varuägare, rederier och transportköpare. De ska vara enkelt att följa sitt gods från start till mål. Likaså arbetar vi också för att digitalisera fartygsanlöpen ”just-in-time”. Detta ser vi kommer att ge stora positiva effekter i tid, pengar och i lägre utsläpp från fartygen när de får verktyg för att ytterligare optimera ankomst och avgångstider och minska sin bränsleförbrukning, säger Elvir Dzanic.