VA-taxorna behöver justeras uppåt

Det kommunala vattnet är fortfarande för billigt. Foto: Svenskt Vatten

I Sverige har vi vant oss vid världens mest exklusiva lyx, rent kranvatten och fungerande avloppsrening. Förutsättningarna att leverera hållbara vattentjänster över tid ändras dock i takt med att samhället förändras. Den samhällskritiska men osynliga infrastruktur som förser oss med rent dricksvatten och renar vårt avloppsvatten, VA-systemen, behöver uppgraderas och anpassas till bland annat ett förändrat klimat och en ökande befolkning.

Svenskt Vatten har sammanställt och analyserat hur avgifterna för vatten och avlopp, VA-taxorna, har utvecklats för år 2020. Ökningen av medelvärdet för brukningsavgiften var 4 procent. Det är en blygsam och otillräcklig ökning som är för låg i förhållande till de verkliga investeringsbehoven i majoriteten av kommunerna. Samtidigt är denna ökningstakt ett svagt trendbrott i rätt riktning eftersom dagens VA-taxor gradvis kommer att behöva fördubblas på 20 års sikt.

– Ett flertal kommuner har i år lämnat taxan oförändrad, vilket i praktiken innebär att intäkterna minskar. Här menar vi att inte minst VA-taxan behöver spegla de behov som faktiskt finns i våra kommuner.

Spridningen mellan taxenivåer i olika kommuner är stor. Detta beror på de mycket olika förutsättningar som finns, där mindre kommuner behöver betydligt mer infrastruktur per betalande och där exempelvis kustkommuner kan behöva speciallösningar. När investeringarna ökar kommer dessa av samma skäl bli dyrare per ansluten brukare i mindre kommuner. 

För normalvillan betalar man i medel 7 828 kronor per år för sitt vatten, dvs månadskostnaden för ett villahushåll är 652 kronor . Medelvärdet för flerfamiljshuset, utslaget på en normallägenhet innebär en månadskostnad på 407 kronor . Det är en för låg avgift givet de behov av upprustning våra VA-system behöver.