Robust vattenförsörjning genom beredskap och redundans

Många med enskild vattenförsörjning har bristfällig kunskap om sin sårbarhet i vattenförsörjningen. Foto: VAguiden

Ett MSB-finansierat projekt arbetar för att stärka robustheten i verksamheter och hushåll med enskilt vatten genom ökad förmåga till beredskap och redundans i vattenförsörjningen. Nu efterlyser de tips på inspirerande lösningar för en robust enskild vattenförsörjning.

Många med enskild vattenförsörjning har bristfällig kunskap om sin sårbarhet i vattenförsörjningen och dålig beredskap för att hantera störningar orsakade av exempelvis torka eller översvämningar. Det gäller även i viss utsträckning vattenanvändare anslutna till det kommunala nätet men som inte omfattas av kommunens ansvar för vattenförsörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Projektet ”Robust enskild vattenförsörjning genom beredskap och redundans” ska öka robustheten i den enskilda vattenförsörjningen genom att ta fram målgruppsanpassad information och verktyg till djurhållare, mindre livsmedelsproducenter, besöksnäring och enskilda hushåll. Arbetet pågår till hösten 2023 och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är huvudman och i projektgruppen ingår även Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund och RISE Research Institutes of Sweden.