Utvinner kväve ur avloppsvatten

Ny pilotanläggning ska utvinna kväve ur avloppsvatten. Foto: IVL

På Hammarby Sjöstadsverk har det byggts upp en ny stor pilotanläggning där kväve ska utvinnas ur avloppsvatten. IVL ska tillsammans med företaget Ekobalans testa och optimera en ny teknik som man hoppas ska komma till användning på fler reningsverk i Sverige.

– Att kunna återvinna och recirkulera näringsämnen från avloppsvatten är en högaktuell fråga i VA-branschen inte minst med tanke på slamutredningen som är under remiss. Dessvärre har diskussioner om krav på återvinning fastnat i att bara handla om fosfor. Återvinning av kväve från avloppsvatten är minst lika viktigt om inte viktigare eftersom konventionell kvävegödselproduktion har höga växthusgasutsläpp och fossila energireserver som behövs för kväveproduktion är begränsade, säger Klara Westling, chef för miljöteknikgruppen på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Återvinning av näringsämnen från avloppsvatten sker idag nästan uteslutande genom att slam från reningsverken sprids på åkermark. Men medan nästan all fosfor som avskiljs i reningsverken hamnar i slammet så är det bara cirka 15 procent av kvävet i avloppsvattnet kommer med till slammet, resten avskiljs till luften som kvävgas eller följer med utgående vattenflöde. Omvandling av avloppsvattnets kväve kräver dessutom mycket energi och förutom kvävgas bildas den högpotenta växthusgasen lustgas som är 300 gånger starkare än koldioxid.

Företaget Ekobalans jobbar med en teknik för att återvinna kväve ur avloppsvatten. Till skillnad från andra tekniker ger den en fast produkt som har högre innehåll av kväve. Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ska företaget nu genomföra tester för att optimera och utvärdera tekniken. För att göra detta har Ekobalans installerat en stor pilotanläggning på Hammarby Sjöstadsverk på Henriksdalsberget.

– Utveckling av den här tekniken och bedömningen av den är av värde för alla kommunala reningsverk, inte bara i Sverige eller Skandinavien. Alla samhällen ökar sina ansträngningar att nå cirkulära resursflöden och kväve är ett av de absolut viktigaste flöden som både påverkas av och påverkar vårt samhälle, säger Gunnar Thelin, utvecklingschef på Ekobalans.