IVL ger förslag på ett transporteffektivare samhälle

Infrastrukturplaneringen behöver utgå från ett minskat trafikarbete. Foto: IVL

Klimaträttsutredningen har presenterat sitt slutbetänkande för klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Utredningen betonar vikten av åtgärder för ett transporteffektivt samhälle och föreslår att dagens infrastrukturplanering ska läggas om. I stället för att planera för en ökad vägtrafik föreslår utredningen att såväl nationell som regional planering av transportinfrastruktur ska utgå från ett minskat trafikarbete med personbil och lastbil.

– För att klara trafikens klimatmål på ett hållbart sätt behövs fler åtgärder och planering i riktning mot ett transporteffektivt samhälle. Det är därför viktigt att utredningen lägger konkreta förslag för såväl staten, regionerna och kommunerna, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet och en av sekreterarna i utredningen.

Utredningen presenterar konkreta förslag till hur Trafikverket ska planera, föreslå och finansiera åtgärder som minskar efterfrågan på transporter och som stimulerar till val av andra transportsätt än bil. Vidare föreslås att beslutade men ännu inte byggstartade projekt som inte bidrar till ett transporteffektivt samhälle ska ses över.

Utredningen anser att dagens stadsmiljöavtal kan få ökad betydelse. Bland annat bör det vara möjligt för kommuner att få finansiering för gångtrafik. Regeringen bör också tillsätta en utredning om förhandlingsbaserade större stadsmiljöavtal, där en utgångspunkt ska vara ett nollväxtmål för biltrafiken samtidigt som mer pengar kan ges till kommuner och regioner för till exempel kollektivtrafik och cykel.

Även miljöbalken behöver skärpas och utredningen föreslår att tillståndspliktig verksamhet som hamnar och flygplatser ska innehålla transportvillkor med transporteffektivitet i fokus.

– Genom utredningens förslag kommer färre vägprojekt bli samhällsekonomiskt lönsamma och pengar kan frigöras till att i stället planera och investera för ett transporteffektivare samhälle där fler har möjlighet att gå, cykla och åka kollektivt och få mer gods på järnväg. Något som inte bara är bra för klimatet utan också gör samhället mer robust i händelse av en orolig omvärld med höga energipriser som följd, säger Anders Roth.