Norconsult planerar testanlägging åt Porsche

Norconsult tar komplext planuppdrag för Porsche. Foto: Norconsult

Sedan 1984 har Porsche bedrivit testverksamhet för utveckling av säkrare fordon på sjön Uddjaures is i Arjeplogs kommun. För att förlänga testsäsongen och öka säkerheten för förarna vid sämre isförhållanden avses en ny testbana byggas på land i anslutning till sjön. Anläggningen har sedan tidigare prövats och godkänts av Mark- och Miljödomstolen. Detaljplanen bekräftar och förtydligar domens villkor för hur testbanan ska anläggas.

Området för den nya anläggningen består idag av våt- och skogsmarker med rika natur- och kulturvärden, vilket kommit att spela en stor roll i planeringen av den nya banan. Västra Kirkkejaure samebys fortsatta möjlighet att använda marken inom planområdet till renskötsel har även varit en central fråga i planarbetet.

– Vi har lagt stor vikt vid att minimera avtrycket på miljön, samtidigt som vi tagit hänsyn till både näringslivets och rennäringens intressen. Uppdraget har varit komplext med många involverade intressenter, bland andra samebyn, kommunen och det tyskbaserade Porsche. Att jobba med ett byggaktörsdrivet planprojekt när beställaren befinner sig utomlands har även inneburit höga krav på vår kommunikation, säger planhandläggare Veronika Jönebratt på Norconsult.

Rennäringsfrågan bedömdes även som viktig av länsstyrelsen, som beslutade att överpröva planen med avseende på dess inverkan på riksintresset för rennäringen. Resultatet av prövningen blev ett beslut om att inte upphäva planen och planen har därmed vunnit laga kraft.

– Vårt uppdrag har präglats av flera principiellt viktiga avvägningar mellan olika intressen, och vi är mycket nöjda med att detaljplanen klarade länsstyrelsens prövning, avslutar Veronika.