Karlsdalsallén i Örebro öppnas för trafik

Arbetet med att bygga klart Karlsdalsallén till en lugnare stadsgata är nu färdigt. Foto: Foto: Fredrik Kellén

Arbetet med att bygga klart Karlsdalsallén till en lugnare stadsgata är nu färdigt. Målet med den nya stadsgatan Karlsdalsallén är att skapa ett attraktivt gaturum för alla trafikanter, där hastigheten hålls nere till förmån för minskat buller och ökad trafiksäkerhet.

– Nu är det dags för en efterlängtad gatuöppning. Att Karlsdalsallén utformas och anpassas till den omkringliggande bebyggelsen är en viktig pusselbit för att färdigställa den nya stadsdelen Södra Ladugårdsängen i Örebro, säger Ullis Sandberg, ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

– Karlsdalsallénsom stadsgata har dubbelriktade gång- och cykelbanor och passager i korsningarna för att säkerställa en trygg miljö och god framkomlighet för såväl bilister, cyklister och gående. I korsningen vid golfbanan har vi byggt en cirkulationsplats för att öka framkomligheten och intill Östra Grönpepparparken finns nu en busshållplats. För att öka tillgängligheten till bostäder och verksamheter utefter Karlsdalsallén finns parkeringsplatser för bil och cykel längs gatan, säger Christoffer Eriksson, projektledare på Tekniska förvaltningen.

I vår kommer även en grönskande trädallé planteras längs gatan. Arbetet har skett i fyra etapper och samordnats med andra gatuarbeten i området för att minimera störningarna och underlätta för örebroarna i vardagen.