Huddinge kommun vill se en tunnellösning för Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn är en ny vägsträckning mellan E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva, via Flemingsberg till riksväg 73 vid Haninge centrum. Karta: Trafikverket

Huddinge kommunfullmäktige föreslås på sitt nästa sammanträde den 27 mars godkänna förslaget till avsiktsförklaring med Trafikverket gällande en tunnellösning för Tvärförbindelse Södertörn genom Glömstadalen. Det skriver Huddinge kommun i ett pressutskick.

- Tvärförbindelse Södertörn behövs så att vi kan bli av med den tunga trafiken mellan väg 73 och E4/E20 i våra bostadsområden. En väg i ytläge skulle skära som en barriär rakt genom Glömstadalen och förhindra byggandet av den nya stadsdelen i Loviseberg. Med en tunnellösning kan vi bygga attraktiva och kollektivtrafiknära bostäder istället, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Förslaget till avsiktsförklaring, som ska beslutas av kommunfullmäktige, innebär att kommunen och Trafikverket har som inriktning att finansiera hälften av tunneln vardera. Så snart avsiktförklaringen är underskriven påbörjas ett noggrannare utredningsarbete av kostnaderna men en preliminär uppskattning är att tunneln kommer att kosta mellan 600-800 miljoner kronor. Ambitionen är att ett medfinansieringsavtal kan vara färdigt i november och i detta kommer ett maxbelopp för kommunens medfinansiering att fastsällas.

- Tunneln behövs för att Huddinge ska kunna utvecklas och samtidigt måste vi ta ansvar för att inte kostnaderna springer iväg, det gör vi här, säger Malin Danielsson (L).

Den sträckning som Huddinge kommun, tillsammans med övriga kommuner på Södertörn, förordar för vägens övriga delar innebär även en tunnel under Flemingsbergsskogen för att skydda värdefulla naturområden. Denna kommer dock i så fall att finansieras av staten.
Källa: Huddinge kommun