Ny trafiksäkerhetsplan för Huddinge kommun

Det övergripande trafiksäkerhetsmålet för Huddinge kommun är att mellan år 2017 och 2030 ska minst 50 procent färre dödas eller skadas allvarligt i trafiken och 25 procent färre skadas måttligt eller lindrigt. Foto: Thomas Henrikson

Huddinge kommun, söder om Stockholm, tar nu nästa steg för att minska trafikolyckorna i kommunen. En ny trafiksäkerhetsplan med fokus på bland annat trafiksäkerheten för barn och äldre antogs nyligen av kommunfullmäktige.

Det övergripande trafiksäkerhetsmålet för Huddinge kommun är att mellan år 2017 och 2030 ska minst 50 procent färre dödas eller skadas allvarligt i trafiken och 25 procent färre skadas måttligt eller lindrigt.

– Syftet med planen är att se till att Huddinge har ett aktivt och långsiktigt arbete för en trygg och säker trafikmiljö för Huddingeborna, inte minst för barn och äldre. Det är framförallt de oskyddade trafikanterna på våra gång- och cykelvägar eller som korsar bilvägar som löper störst risk för olyckor och därför är åtgärder för dessa prioriterade, säger Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Analysen av olyckorna i Huddinge kommun pekar på ett antal områden som är viktiga att arbeta med. Både för att minska antalet olyckor och för att de olyckor som trots allt sker, ska bli mindre allvarliga.

– Det innebär att vi kommer prioritera insatser som kan minska oskyddade trafikanters olyckor samt motorfordons singelolyckor. Totalt handlar det om fem insatsområden där vi ser att det finns möjlighet att minska antalet skadade, säger Niklas Lord, chef trafik- och landskapssektionen, Huddinge kommun.

De fem områdena är drift- och underhåll av gång- och cykelbanor, gång- och cykelpassager, hastighet på det kommunala vägnätet, barns och äldres resor.

– Exempelvis är ambitionen att minst 85 procent av gång- och cykelpassagerna på huvudvägnätet ska ha säker eller delvis säker standard 2030 och minst 75 procent av gångstråk i närområdet till serviceboenden, vårdcentraler och andra viktiga målpunker för äldre, ska vara inventerade och åtgärdade när det gäller trafiksäkerhetsbrister, säger Niklas Lord

Utifrån trafiksäkerhetsplanen ska en handlingsplan med konkreta åtgärder och deras kostnader tas fram. Planen ska utvärderas kontinuerligt.