Trafikverket och Huddinge kommun tecknar avtal för Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn ska koppla ihop Nynäsvägen med Huddingevägen och väg E4/E20. Foto: Holger Ellgaard

Ett genomförandeavtal har tecknats mellan Trafikverket och Huddinge för Tvärförbindelse Södertörn. Tvärförbindelsen ska stärka sambanden mellan de regionala stadskärnorna och förbättra resmöjligheterna. Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna och underteckna det genomförandeavtal som ska reglera förhållandet mellan Trafikverket och Huddinge kommun gällande Tvärförbindelse Södertörn.

Genomförandeavtalet reglerar bland annat vägplanen, detaljplanerna och övriga åtgärder som berör tvärförbindelsen och de områden som omfattas av projektet. Regeringen förväntas i juni ta beslut om Tvärförbindelse Södertörns genomförande då slutligt beslut fattas gällande de projekt som ligger inom ramen för nationell vägplan.

– Avtalet är ett viktigt steg mot att förverkliga Tvärförbindelsen och skapa en rimligare och säkrare trafiksituation, bättre boendemiljöer och utbyggd kollektivtrafik för Huddingeborna och alla andra som bor eller arbetar i södra Stockholm, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tvärförbindelse Södertörn är en kapacitetsstark väg som ska koppla ihop väg 73, Nynäsvägen, med väg 226, Huddingevägen, och väg E4/E20. Den nya tvärförbindelsen förväntas bidra till regional utveckling genom att nya bostäder, arbetsplatser och ny service kan utvecklas på Södertörn.

– Den nya förbindelsen ska skapa förutsättningar för säkra och effektiva resor och transporter för samtliga trafikslag. Vi stärker sambanden mellan regionala stadskärnor och ökar förutsättningar för regional utveckling. Dessutom minskar vi bilköerna för våra pendlare och den tunga trafiken genom bostadsområden försvinner, säger Camilla Broo, kommundirektör.

För att Tvärförbindelse Södertörn ska kunna byggas måste delar av gällande detaljplaner upphävas och nya detaljplaner tas fram. Huddinge kommun har tagit fram förslag till upphävande av detaljplaner vilka hanteras som separata ärenden i samband med beslutandet av genomförandeavtalet samt i juni.

Trafikverket beräknar kunna påbörja byggnationen av Tvärförbindelse Södertörn under år 2023. Projektet har en beräknad byggtid på 10 år. Huddinges nettokostnad för Tvärförbindelse Södertörn och anslutande kommunala anläggningar är beräknad till cirka 45 miljoner kronor. Till det kommer medfinansiering av Glömstatunneln på 492 miljoner kronor som kommunen tidigare tecknat avtal om.