Ny detaljplan för centrala Uppsala antagen

Flygvy från öster över förslag till utbyggnad i kvarteret Sala. Illustration Wåhlin arkitekter.

En ny detaljplan möjliggör 7 500 kvadratmeter för affärer och kontor i centrala Uppsala. Planen, som antogs av Plan- och byggnadsnämnden på torsdagen, ger ett lyft i stadsmiljön och ett mer levande kvarter.

Syftet med den nya detaljplanen för kvarteret Sala är att möjliggöra för fler affärer och arbetsplatser i centrala Uppsala men också att lyfta stadsmiljön i Smedsgränd som en fortsättning på satsningarna runt Forumtorget. Ombyggnaden av kvarteret ger också en trevligare passage mellan Forumtorget och stadshuset.

Den nya detaljplanen möjliggör 7 500 kvadratmeter för kontor- och affärsverksamhet i innerstaden och ligger i linje med översiktsplanen och innerstadsstrategin.

– Nu har vi antagit en detaljplan för kvarteret Sala i centrum som kommer bidra till en trevligare och tryggare stadsmiljö, exempelvis med nya entréer och levande bottenvåningar vid Smedsgränd. Med fler affärer och arbetsplatser bidrar vi även till att stärka Uppsalas näringsliv, säger Ylva Stadell (S), ordförande för Plan- och byggnadsnämnden.

Detaljplanen har varit på granskning under februari-mars 2020 och sammanlagt inkom 14 yttranden, varav tre utan erinran mot planförslaget. Synpunkterna behandlade i huvudsak kulturmiljö, inglasning av arkader, tillgänglighet, och eventuell påverkan på miljökvalitetsnormer. Planförslaget har kompletterats och förtydligats inför antagandet, men inte förändrats.