Sjöfartsverket föreslår höjning av farledsavgifterna

Svensk Sjöfart kritiskt till Sjöfartsverkets förslag att höja farledsavgifterna. Foto: Svensk Sjöfart

Farledsavgifterna är en mycket viktig fråga för handelssjöfarten och svensk industri. Avgifterna påverka såväl sjöfartens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag, dessutom den svenska exportens konkurrenskraft. En höjning av avgifterna bidrar också till ökade kostnader för import och insatsvaror. Under flera år har stora höjningar skett, något som fått branschorganisationen Svensk Sjöfart att flera gånger larma om dess påverkan på Sverige. Svensk Sjöfart är därför positiva till att regeringen aviserat om införande av en så kallad klimatkompensation för sjöfarten och för detta föreslagit 300 miljoner kronor per år för 2023 och 2024.

– Vi välkomnar även Sjöfartsverkets beslut att tillskottet används till en sänkning av farledsavgifterna med motsvarande cirka 23 procent samtidigt som miljöincitamentet i farledsavgiftsmodellen utökas. De samtidiga höjningar som Sjöfartsverket nu föreslår med 4,5 procent från och med den 1 januari 2023 är dock något vi starkt ifrågasätter och vi är mycket kritiska till förslaget om höjda farledsavgifter och menar att Sjöfartsverket bör avstå höjningen och istället fokusera på genomförande av klimatkompensationen, säger Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart.

Under 2022 fick Sjöfartsverket också ett tillskott från regeringen om sammanlagt 220 miljoner för att täcka kostnader för sådana uppgifter som staten egentligen ansvarar för, men som över tid inte fått medel från staten för att genomföras och därför finansierats med direkta avgifter från handelssjöfarten.

– Svensk Sjöfart förutsätter att Sjöfartsverket inte återigen påför kostnaderna för dessa tjänster på handelssjöfarten. Det är uppenbart att dessa kostnader bör tas från andra användare av gemensamma tjänster så som exempelvis för sjöfarts- och flygräddningssystem. Motsvarande gäller naturligtvis för eventuell annan verksamhet som inte är direkt relaterad till handelssjöfarten. Om inte regeringen tillför medel för verksamhet som ska finansieras över anslag så får Sjöfartsverket konstatera att man helt enkelt inte har medel för att fullgöra denna del av verksamheten, man kan inte skyffla över notan på någon annan. I detta fall handelssjöfarten. Lägg där till de särskilda satsningar som regeringen nu gör för att minska farledsavgifterna med 300 miljoner kronor per år under två år i syfte att främja en överflyttning till sjöfarten, säger Anders Hermansson.

– Om avgifterna samtidigt höjs urholkas effekterna av den satsning som genomförs. Lägg där till att avgifterna har höjts flera år i följd och att Sjöfartsverket dessutom föreslår kraftiga ökningar av lotsavgifterna. Från Svensk Sjöfarts sida vill vi se en generell minskning av farledsavgifterna, en tydlighet kring vad som ska finansieras över anslag och vad som ska finansieras via avgiftsmedel. Avseende det senare bör regeringen säkerställa att avgiftsmedlen uteslutande används för det de är tilltänkta att finanserna, säger Anders Hermansson.