Förbereder mottagande av det brinnande fartyget Almirante Storni

Skandiahamnen i Göteborgs Hamn. Kajplats 615 ligger närmast hörnet på den södra kajen. Bild: Göteborgs Hamn

Efter närmare en veckas släckningsarbete utan önskad effekt på bulkfartyget Almirante Storni närmar sig Kustbevakningen och Transportstyrelsen en flytt av fartyget. I Göteborgs hamn är förberedelserna igång för ett mottagande vid kajplats 615 i Skandiahamnen.

Förberedelserna för ett mottagande i Göteborgs hamn har pågått i förebyggande syfte sedan räddningsinsatsen inleddes i lördags i förra veckan. I det arbetet har kajplats 615 i Skandiahamnen valts ut där djupet är tillräckligt för att kunna ta in fartyget. Samtidigt har förberedelser gjorts i hamnens bakland, där en större yta tagits fram för tillfällig lagring av det skadade godset.

Göteborgs hamn har varit ett alternativ bland flera, där omplacering till andra närliggande hamnar eller till lugnare vatten närmare land varit ytterligare alternativ för det fortsatta släckningsarbetet. Under tiden räddningsarbetet pågått har Kustbevakningen och Transportstyrelsen samlat information om de olika alternativen som legat på bordet för att kunna besluta om inriktning i det fortsatta räddningsarbetet.

I den processen har Göteborgs hamn har bistått med information om förutsättningar för ett mottagande och fortsatt räddningsarbete vid kaj i Göteborgs hamn. Information har delgivits utifrån ett antal parametrar definierade av Transportstyrelsen och Kustbevakningen. Bland annat gällande förekomst av farligt gods på terminalen, närhet till haveriplatsen, manöverutrymme och möjligheter att lossa och förvara fartygets gods.

– Vårt mål har hela tiden varit att hjälpa Kustbevakningen och Transportstyrelsen i att skapa sig en samlad bild för att utifrån den kunna ta ett så välgrundat beslut som möjligt. I det har vi påtalat försvårande omständigheter kring att ta in fartyget i Göteborgs hamn, men även de fördelar som finns. På plussidan har vi som Nordens största hamn en väl utbyggd infrastruktur, en flexibel organisation med en sedan tidigare upparbetad, god samverkan med aktörerna involverade i räddningsarbetet, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn.

Göteborgs Hamns del i det fortsatta arbetet vid anlöp av Almirante Storni handlar främst om att genom fortsatt tät samverkan med berörda myndigheter se till att räddningsinsatsen ska kunna pågå ostört i hamnen. Det samtidigt som även den täta godstrafiken in och ut ur hamnen ska kunna flyta på så störningsfritt som möjligt.