PTS finansierar reservnod till stadsnäten i Västerbotten

En nod utgör är en knutpunkt i ett fibernät. Arkivbild

Stadsnäten står för en stor del av det fiberanslutna internet i Sverige. För att öka stadsnätens robusthet har Post- och telestyrelsen finansierat framtagningen av två regionala reservnoder i Västerbotten och Norrbotten.

– Vår bedömning är att finansieringen av reservnoder är ett kostnadseffektivt sätt att bidra till att de svenska stadsnäten blir än mer robusta. Fler reservnoder till stadsnäten är ett led i vårt arbete med att öka förmågan att hantera svåra påfrestningar på samhället, säger Ove Landberg, chef på PTS avdelning för säker kommunikation.

Drygt hälften av alla fiberanslutningar i Sverige går vi stadsnät. Det finns över 200 stadsnät i landet och om ett eller flera stadsnät drabbas av omfattande störningar eller avbrott kan det få stora konsekvenser.

Svenska stadsnätsföreningen har med stöd av PTS tagit fram ett standardiserat koncept, som omfattar både teknisk utformning och rutiner, för transportabla reservnoder. Tanken med reservnoderna är att de snabbt ska kunna tas i bruk om en central nod i ett regionalt stadsnät slås ut. Genom att reservnoderna är likadana kan stadsnät över landet samarbeta och låna ut noder till varandra vid behov. I ett första steg har PTS finansierat framtagningen av två uppsättningar reservnoder, som kommer förvaltas av IT-Norrbotten respektive Umenet.

– Intresset för att säkerställa robusta och säkra bredbandsnät har ökat kraftigt under de senaste åren. Vi är glada över att både myndigheter och lokala nätägare har visat ett stort engagemang i den här frågan och att vi nu kan genomföra den här satsningen, säger Jimmy Persson, säkerhetschef på Stadsnätsföreningen.

PTS har en dialog med svenska stadsnätföreningen om helheten och planerar att finansiera framtagning av fler reservnoder för placering i andra delar av landet. Reservnoderna finansieras via de anslag som myndigheten tilldelas årligen. Anslagen får användas till robusthöjande åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar respektive åtgärder för höjd beredskap. För att ta del av dessa medel kan operatörer ansöka om stöd.

En nod utgör är en knutpunkt i ett fibernät. Om en central nod skulle slås ut genom till exempel brand eller sabotage ska noden snabbt kunna ersättas av en reservnod. Reservnoden är uppbyggd i containrar (en större och en mindre) så att de enkelt kan transporteras till aktuell plats. Reservnoderna tas fram utifrån en gemensam specifikation, vilket gör det möjligt för stadsnät att samarbeta och låna noder av varandra.