Digitala system ger säkrare dricksvattenförsörjning

Utvecklar digitala system som ska ge säkrare dricksvatten. Foto: IVL

Klimatförändringar och urbanisering sätter press på dricksvattenproduktionen. Det IVL-ledda projektet DigiDrick har utvecklat innovativa digitala system som ska ge säkrare dricksvatten och rusta vattenproduktionen inför framtidens utmaningar.

– Vi har utvecklat piloter för drifts- och beslutsstöd som ger helt nya möjligheter att optimera produktionen med avseende på kvalitet, miljömål och produktionsvolymer. Därmed kan vattenverken reagera snabbare både på kortsiktiga störningar och långsiktiga förändringar, säger Johan M. Sanne, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Genom projektet har VA-organisationer fått nya system och metoder för att systematiskt arbeta med att analysera historiska data i kombination med realtidsdata. Därmed kan verken bättre styra processen för att hantera de utmaningar som branschen står inför.

– För att göra systemen relevanta och användarvänliga har vattenverken varit delaktiga i utvecklingen. Från start har vi haft med oss IT-säkerhet som en grundpelare för att skapa tillit till den ökade användningen av digitala stödsystem, säger Johan M. Sanne.

Projektet har skapat flera behovsanpassade digitala lösningar som har potential att vidareutvecklas för marknaden. Bland annat har projektet utvecklat metoder som förbättrar den långsiktiga utvärderingen av driftdata, något som kan användas för att till exempel optimera membranstyrning och styrning av kemikaliefällning. Projektet har också utvärderat olika sensorer, nya datakällor från miljöövervakning, tidiga varningssystem samt utvecklat ett beslutsstödsystem som kan användas för att planera underhåll på ett säkert sätt. Beslutsstödet kan också användas för att dela information inom kommunen och med tillsynsmyndigheter.

– DigiDricks styrka har varit samarbetet med flera vattenproducenter och deras vilja att tillsammans med andra parter hitta lösningar som kan skalas upp och spridas. Med den svenska VA-branschen som språngbräda finns möjligheter att nå en världsmarknad, säger Johan M. Sanne.