Helsingborgs Hamn redovisar bra resultat

Trots den globala händelseutvecklingen under året har godsvolymerna varit stabila under 2020. Foto: Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn gör ett bra resultat 2020. Trots den globala händelseutvecklingen under året har godsvolymerna varit stabila och containerhanteringen endast minskat med 2,5 procent TEU.

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster förbättrades till 67 miljoner kronor 2020 jämfört med 61 miljoner 2019, trots tappade intäkter i färjetrafiken på 14 miljoner kronor. Gynnsamma el- och drivmedelskostnader, mindre reparations- och underhållsarbeten samt lägre avskrivningar på magasin förbättrade och bidrog till att putsa resultatet vidare.

– Vi landar mjukt och bra utifrån de givna förutsättningarna som varit dystra och riktigt tråkiga för en del av våra kunder. Att vi lyckas så pass bra handlar en hel del om vårt interna kostnadsarbete och tittar man bara på den slutgiltiga raden indikerar årets siffror ett resultat som vid en första anblick är viktigt att sätta i sitt sammanhang, säger Malin Wingren som är ekonomichef i Helsingborgs Hamn.

Intäkterna har minskat, där det största tappet handlar om färjeleden Helsingborg-Helsingör. Personbilstrafiken har halverats jämför med 2019 och lastbilstrafiken minskade med 4 procent.

Efterfrågan för godstrafiken har varit stabil trots pandemi och lågkonjunktur. Flera av de stora rederierna förutspådde minskade volymer i mars när de första effekterna av Covid 19 blev uppenbara, något som sedan visade sig utvecklas åt motsatt håll och idag är situationen en annan med hög konsumtionstakt, överbelastning och brist på tomcontainrar som stoppar upp den logistiska kedjerörelsen. Flera hamnar upplever problem i sin infrastruktur med den snabbt ökade godsmängden och produktionen går på högvarv i både China och Europa vilket förstärker spiraleffekten.

Antalet rederier och antalet containeranlöp till Helsingborgs Hamn var under 2020 i nivå med 2019. Fortsatt goda förbindelser med de stora transoceana omlastningshamnarna i Europa innebär att de skånska och sydsvenska import- och exportföretagen har en god konkurrenskraft ur transporthänseende. God spannmålsskörd 2020 och högre volymer olja medverkade till bättre bulkvolymer genom hamnen.

– Vi har goda förhoppningar om framtiden och har spännande år framför oss med flytt och uppbyggnad av den nya containerterminalen som ska kunna hantera framtidens godsmängder baserat på en uträkning om 2-4 procents volymtillväxt årligen, säger Malin Wingren.