Bättre vägplanering kan minska stora utsläpp

Vägars utformning har stor betydelse för koldioxidutsläppen. Foto Ramboll

Det svenska transportsystemet står för nästan en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Av dessa utsläpp kommer cirka 90 procent från vägtrafiken. Genom att ta hänsyn till vägars utformning kan man bidra till att minska klimatpåverkan från transporter. Det visar den nya rapporten ”Satsningar på vägnätet kan minska klimatutsläppen” från samhällsutvecklaren Ramboll.

Ramboll har genom den digitala plattformen Waywize kartlagt det svenska vägnätet och identifierat sträckor runt om i Sverige där utsläppen från vägtrafiken är höga. Rambolls rapport visar att det inte bara handlar om storstadsregioner, många delar av landet utanför storstäderna har vägar med höga utsläppshalter.

– Det här är ett område där vi kan göra stor skillnad här och nu genom att på ett innovativt sätt ta hänsyn till vägars utformning när vi planerar. En väg med stora höjdskillnader och mycket kurvor innebär större utsläpp på grund av högre energi- och bränsleförbrukning, säger Peter Ekdahl affärsområdeschef på Ramboll och ansvarig för Waywize.

Bränsleförbrukningen hos tunga lastbilar påverkas extremt mycket av vägars backar och kurvor. I Trafikverkets rapport ”Klimatförbättringar i infrastrukturprojekt” beräknas att en väg med 4 respektive 6 procents lutning innebär 72 respektive 130 procent mer energiåtgång för tung trafik. Det är därför rimligt att anta att geometrin och vägarnas kondition är faktorer som till viss del kan förklara de höga utsläppen på vissa vägar, vilket även Rambolls exempel kring E6 i Norge och E22 i Blekinge visar.

– Vi tar stor hänsyn till miljöpåverkan när vi bygger nya vägar, men vi räknar inte lika mycket på hur vägarnas framtida trafik påverkar klimatet. Genom att satsa på klimatsmart planerade vägnät kan många miljoner ton koldioxid sparas. Här finns stor möjlighet att skapa en markant klimatreducerande effekt med mycket små medel, säger Peter Ekdahl.

Koldioxidutsläpp mäts inte bara i ton utan även i ett samhällsekonomiskt värde. En besparing på 200 000 ton koldioxid kan till exempel redovisas med ett sådant värde på 1,4 miljarder kronor.

Det svenska miljömålet är att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter senast 2030 ska ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Även om de totala utsläppen har minskat de senaste 15 åren så räcker det inte för att Sverige ska nå miljömålet till 2030. Utsläppen från transportsektorn måste bli ännu mindre för att målet ska nås.