Manlig norm styr planeringen av persontrafik

Det finns skillnader mellan mäns och kvinnors resande och syn på mobilitet. Foto: Ramboll

Män dominerar transportsektorn, oavsett om det handlar om resor med tåg eller båt. Det visar Rambolls senaste undersökning där sju länders mobilitet har kartlagts. I Europa är färre än en tredjedel av de anställda inom transportsektorn kvinnor. Hur kvinnor och män rör sig i samhället skiljer sig också väsentligt.

Det faktum att färre kvinnor är anställda inom transportsektorn innebär att transporter i större utsträckning planeras utifrån ett manligt perspektiv. Ramboll har undersökt detta och samlat resultaten i rapporten ”Gender and (smart) Mobility”.

– En av studiens slutsatser är att det finns skillnader mellan män och kvinnors resande och syn på mobilitet i alla sju studerade länder. Skillnaderna är i många fall lika i alla länderna, från Norden till Indien och Singapore. Enkätstudien vi gjorde bland 500 män och kvinnor i Stockholm kan vi bland annat se att dubbelt så många kvinnor som män associerar bilen med att den inte är klimatvänlig, berättar André Kingstedt, trafikplanerare på Ramboll som varit med och gjort studien.

Forskningen visar att kvinnor promenerar mer än män, främst för att handla, för ärenden och för fritidsaktiviteter. En av utmaningarna som behöver lösas är att kvinnor i större utsträckning än män är oroliga för sin egen säkerhet. I rapporten delar kvinnor sina strategier för att hantera detta, så som att hålla sig borta från vissa områden, inte stanna ute för sent, välja skor de kan springa i och bära nycklarna mellan fingrarna i fickan som ett potentiellt vapen. 

Enkätstudien i Stockholm visar att mer än dubbelt så många kvinnor som män ser personlig trygghet och risken för att bli utsatt för brott som ett problem när de rör sig till fots i staden. Cykling däremot upplevs generellt som ett säkrare sätt att ta sig fram på eftersom kvinnorna som intervjuades uppgav att

– Denna studie är ett viktigt bidrag till att förstå skillnaderna mellan kvinnors och mäns rörelsemönster så att vi framöver kan ta bättre hänsyn till det och bidra till ett bättre samhälle för alla, säger Helen Maalinn, strateg social hållbarhet på Region Stockholm.

Män tenderar att göra längre, men enklare resor som att pendla mellan hemmet och kontoret. Detta manliga resemönster har format ländernas transportpolicy och planering, och tillgodoser inte kvinnors behov i samma utsträckning, eftersom kvinnor gör kortare och mer komplexa resor med fler stopp, till exempel vid mataffären och barnens förskolor och skolor på väg till och från arbetet.