Höjda kravnivåer på laddinfrastruktur

Nya krav på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation. Arkivbild

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda konsekvenserna av höjda kravnivåer på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnationer. Goda möjligheter att ladda elfordon i närhet till hem och arbetsplatser är viktigt för att fler ska välja elfordon. Regeringen har tidigare lagt propositionen, Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda, på riksdagens bord. EU-direktivet omfattar bland annat krav på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation.

Nu ger regeringen Boverket i uppdrag att utreda hur regeringen kan gå vidare för att ytterligare höja kraven på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation, utöver de miniminivåer som slås fast i EU-direktivet.

Regeringen föreslår också en ändring i förordningen om energideklaration för byggnader och ändringar i plan- och byggförordningen. Förordningsändringarna är en följd av ovan nämnda proposition, som även behandlar krav på inspektion av luftkonditionerings- och ventilationssystem.

I förordningarna regleras kompletterande bestämmelser till lagändringarna, när det gäller det tekniska egenskapskravet för laddning av elfordon och krav på att vissa byggnader ska utrustas med system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. Det införs även krav om undantag och om bemyndigande till Boverket att meddela föreskrifter.