Havs- och vattenmyndigheten vill bekämpa invasiva växter

Ett sätt att bekämpa sjögull är att placera ramar med duk över unga plantor som precis kommit upp ur vattnet tidigt på säsongen. Foto: Peter Olsson, Ingmars Drönartjänst/Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger 21 miljoner kronor till länsstyrelsernas arbete för att förbättra livsmiljöerna i sötvatten. Satsningen ska bidra till att stärka arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag genom att bland annat stärka skyddet av värdefull natur och genomföra restaurering.

– Det är positivt att HaV kan fördela medel till arbete i sötvatten och därmed kan öka takten för detta viktiga åtgärdsarbete. Vi har fördelat medel för ett brett spann av åtgärder runt om i landet, säger Mia Olausson, chef för enheten för biologisk mångfald och områdesskydd.

Ett exempel på projekt som finansieras är bekämpningen av den invasiva främmande arten sjögull, en vattenväxt som kan förstöra sjöar och vattendrag. Flera län från Mälaren och ner till Skåne har beviljats 3,6 miljoner kronor för detta arbete.

– Invasiva främmande växter och djur är ett av de största hoten mot vår biologiska mångfald idag. Det handlar om växter och djur som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningsområden. I sina nya miljöer kan de orsaka stor skada och utgöra problem för inhemska växter och djur, ekosystem och för människors hälsa. Mest effektivt är att stoppa dessa arter i ett tidigt skede, men för de arter som redan hunnit etablera sig krävs kraftfulla och långsiktiga insatser för att minimera påverkan på miljön, säger Mia Olausson.

De projekt som beviljats medel ska utföra riktade åtgärder mot invasiva arter som breder ut sig i sjöar och vattendrag och skapar problem där. Det är åtgärder mot högriskarter som alla har en stor ekologisk effekt och potential att etablera sig över stora områden.

– Eftersom flera län kommer att arbeta med samma art förväntas projekten kunna dra lärdom av varandra och skapa synergieffekter och därmed ökad kostnadseffektivitet, säger Mia Olausson.