Preemraffs miljötillstånd prövas av regeringen

Regeringen prövar Preemraffs miljötillstånd. Foto: Marcusroos

Efter underrättelse från Naturvårdsverket har regeringen beslutat att pröva om den verksamhet som Preem vill utveckla vid Preemraff Lysekil ska tillåtas eller inte. Prövningen görs på grund av de stora klimatpåverkande utsläpp som den planerade verksamheten kan antas medföra.

Riksdagen har antagit ett klimatramverk med nya klimatmål och en klimatlag. Det långsiktiga klimatmålet är att Sverige ska nå nettonollutsläpp senast år 2045 för att därefter uppnå negativa utsläpp

– Regeringen prioriterar klimatet och då behöver det vara ordning och reda i klimatpolitiken. Ytterst handlar det om att regeringen måste ha ett handlingsutrymme att nå riksdagens beslutade klimatmål. Vi måste nu vända på varje sten så att vi styr mot de av riksdagen beslutade ambitiösa klimatmålen. Det är vårt ansvar mot oss själva och våra barn, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Preemraff beviljades i november 2018 nytt tillstånd av mark- och miljödomstolen. Tillståndet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som beslutade om inhibition i december 2018. Det innebär att vidare åtgärder för att verkställa mark- och miljödomstolens dom inte får vidtas till dess att något annat beslutas.