Uddevallas vattenkraftverk får moderna miljötillstånd

Charlotta Ekstrand jobbar som driftingenjör på Uddevalla Energi och är projektledare för arbetet med att modernisera miljötillstånden för samtliga fem vattenkraftverk. Foto: Uddevalla Energi

I juni 2020 beslutade regeringen om en nationell plan för att Sveriges vattenkraftverk ska få moderna miljötillstånd. Planen innebär att tillstånden för alla vattenkraftverk i Sverige ska omprövas. I Uddevalla berör det bland annat Uddevalla Energis fem vattenkraftverk. En viktig utmaning är att både säkra tillgången till förnybar vattenkraftsel samtidigt som den biologiska mångfalden, fiskarnas vandringsmöjligheter samt kulturvärden längs Bäveån värnas. Ambitionen är att återställa de historiska vandringsmöjligheterna för fiskarna.

Uddevalla Energi startade upp arbetet under hösten 2021. Det är ett omfattande projekt som kräver bred kompetens inom flera områden. Samarbetspartner i projektet är Sweco. Ansökningar för omprövning av tillstånden ska skickas in till mark- och miljödomstolen senast 1 februari 2023. Efter domstolsbeslut kommer åtgärder i Bäveån och Risån att kunna påbörjas.

Arbetet med att främja ett rikt djurliv i Bäveån har börjat långt tidigare. Idag finns fiskvägar vid tre av fem vattenkraftverk. De två första byggdes på 90-talet vid Strömberget och Sankt Anna för uppströmsvandrande fisk. För att klara de nya kraven och uppnå bästa möjliga teknik behöver de förbättras. Den senaste byggdes förra året vid Groröd vattenkraftverk och möjliggör fiskens vandring både upp- och nedströms. Samma år revs även Äsperödsdammen och det genomfördes biotopvårdande åtgärder tillsammans med Uddevalla kommun och Sportfiskarna.

Vattenkraften har en lång historia i Uddevalla och Uddevalla Energi fortsätter att investera i den. De fem vattenkraftverken som byggdes mellan 1920 och 1964 producerar idag cirka sex GWh förnyelsebar energi vilket motsvarar energianvändningen till cirka 300 villor. Närmare hälften av den svenska elen kommer varje år från vattenkraften. Vattenkraft orsakar nästan inga utsläpp av klimatgaser och ger samtidigt pålitlig energi. Dessutom fungerar vattenkraften som reglerkraft vilket gör det möjligt att snabbt ändra elproduktionen och att spara energin till vintern när elbehovet ökar. Det är en viktig förutsättning för att kunna installera mer vindkraft och solkraft i elsystemet.

– Vattenkraften som källa till förnybar el är avgörande för att klara klimatmålen. Vår absoluta utgångspunkt i projektet är att skapa förutsättningar som gynnar både djurlivet och produktionen av förnybar energi. Vi vill att det ska fungera bra både för oss och naturen, säger Charlotta Ekstrand, driftingenjör och projektledare på Uddevalla Energi.

I maj 2020 installerades en fiskräknare vid Strömbergets vattenfall för att kunna registrera olika fiskarter samt antalet fiskar som vandrar upp genom ån. Ett samarbete med Uddevalla kommun och fiskeföreningar med målet att öka kunskapen och främja fisklivet i Bäveån.

– Moderna miljötillstånd innebär att vi behöver en god avvägning mellan olika intressen, från förnybar elproduktion till bra flöden och vandringsmöjligheter för flera vattenlevande djur, samt hänsyn till höga kulturvärden. Sweco har all kompetens som behövs för att åstadkomma långsiktigt hållbara lösningar. Vi ser fram emot att stödja Uddevalla Energi i detta viktiga arbete, säger Niklas Egriell, ansvarig uppdragsledare och vattenstrateg på Sweco.