Innovair ska fördjupa samarbete för flyginnovation

Foto: sxc.hu

Vinnova, Energimyndigheten och Formas har tillkännagivit nya strategiska innovationsområden genom utnämningen av fem nya strategiska innovationsprogram. I samband med utnämningen påbörjar också det befintliga nationella innovationsprogrammet för flyg ett fördjupat samarbete under namnet ”Innovair”.

Totalt ryms nu elva program inom de satsningar som Vinnova anser är av störst vikt för att bidra till internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. 

– Vinnova satsar på ett strategiskt innovationsprogram inom flyg för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom området och för att sprida kunskap mellan flyg och andra områden, det vill säga skapa mer gränsöverskridande samverkan, säger Marie Wall, programledare på Vinnova för satsningen Strategiska innovationsområden.

Innovair och det strategiska innovationsprogrammet för flyg ska långsiktigt bidra till att öka omsättningen för svensk flygindustri och även säkerställa att svensk forskning bidrar till EU:s miljömål på flygområdet. Programmet ska också öka exportandelen inom svensk flygindustri från 70 procent till 90 procent och stärka förutsättningarna för små till medelstora företag verksamma inom flygområdet.  Målen ska vara uppnådda till 2050 och programmet genomförs genom kontinuerliga agendor vilka uppdateras vart tredje år.

– Den internationella konkurrensen ökar och långsiktiga strategiska satsningar är nödvändiga för att bevara och stärka förutsättningarna inom flygteknikområdet. Genom att fördjupa innovationsprogrammet för flyg under ett gemensamt namn får vi nu en tydlig resurs som stärker samarbetet mellan aktörerna på området. Två viktiga områden som kommer fokusera närmast på är att stärka svensk förmåga till tillverkning av avancerad komposit- och metallstruktur samt ta fram demonstrationsteknik för EU:s flyg och miljösamarbete Clean Sky 2, säger Anders Blom, forskningschef vid FOI och programdirektör för Innovair.