EU ger stöd till LNG-samarbete

Foto: Göteborgs Hamn

EU har nu beviljat 305 miljoner kronor för utvecklingen av ett gemensamt projekt mellan Rotterdam och Göteborg i syfte att tillhandahålla LNG för renare transporter till havs. Infrastruktursamarbetet mellan hamnarna möjliggör att rederier kan investera i nya fartyg för LNG-drift.

LNG-projektet mellan Rotterdam och Göteborg är ett av EU:s mest prioriterade projekt för utveckling av den europeiska transportinfrastrukturen. EU har därför beviljat 305 miljoner kronor till utveckling av infrastrukturen för flytande naturgas. Detta innebär att sjöfarten i Nordsjö- och Östersjöregionen får tillgång till effektivare och renare fartygsbränsle istället för olja och diesel. I LNG-samarbetet ingår hamnarna i Rotterdam och Göteborg, gasinfrastrukturbolagen Gasunie (Nederländerna) och Swedegas (Sverige) samt Vopak, som är världens största oberoende leverantör av tanklagringstjänster. EU:s beslut stödjer genomförandet av ett första steg, som ska leda till ny infrastruktur för LNG i regionen senast 2015. Projektet är ett av EU:s högst prioriterade projekt inom ‘Motorways of the Seas’.

Miljövinsterna med att använda LNG inom sjöfart och industri är stora. Genom att byta till LNG som bränsle minskar utsläppen av koldioxid, jämfört med konventionella bränslen, och utsläppen av svavel och partiklar minskar till noll. Genom att använda LNG kan sjöfarten klara de stränga utsläppsregler av svavel (SECA), som förbjuder svavelutsläpp överstigande 0,1 procent i Nordsjön, Engelska kanalen samt i Östersjön med start 2015.

Projektet skapar en nordvästlig kedja för att tillhandahålla LNG för sjöfarten. I Rotterdam äger Gasunie och Vopak GATE-terminalen, dit stora kvantiteter LNG kommer från hela världen. Båda företagen planerar att utöka anläggningen med en omlastningsterminal för LNG. Detta möjliggör export av LNG för vidare leverans till terminaler, som den planerade i Göteborg. Vopak och Swedegas planerar en LNG-terminal i Göteborg som ska fungera som ett nav för både sjöfart och industri i Skandinavien.

Samarbetet skapar en LNG-länk mellan Europas och Nordens största hamnar. Med genomförandet av projektet säkerställs utbudet av LNG, vilket är en viktig förutsättning inför rederiernas beslut om att investera i nya fartyg för LNG-drift.