El är framtidens drivmedel enligt Europaparlamentet

Senast 2026 ska det finnas elektrisk laddningspool för bilar på var 60:e kilometer längs med EU:s huvudvägar. Arkivbild

På onsdagen antog Europaparlamentet sin ståndpunkt avseende förslaget om EU-regler som syftar till att stimulera utbyggnaden av laddningspooler och tankstationer för alternativa bränslen för bilar, lastbilar, tåg och flygplan samt påskynda användningen av hållbara fordon. De nya reglerna är en del av klimatpaketet ”Fit for 55”, EU:s plan för att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

Ledamöterna enades om att fastställa minimikrav på nationella mål för utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen. EU-länderna ska senast 2024 presentera ett förslag till nationellt handlingsprogram för hur de ska uppnå detta.

Enligt den antagna texten ska det senast 2026 finnas minst en elektrisk laddningspool för bilar var 60:e kilometer längs med EU:s huvudvägar. Samma krav skulle gälla lastbilar och bussar, men endast längs transeuropeiska transportnätet, TEN-T, däribland E4, och med kraftfullare stationer. Det kommer att finnas undantag för EU:s yttersta randområden, vissa öar samt områden med väldigt lite trafik.

Ledamöterna föreslår även att det ska installeras fler tankstationer för vätgas längs EU:s huvudvägar på var 100:e kilometer istället för var 150:e kilometer som kommissionen föreslagit samt att det ska ske snabbare senast 2028 istället för 2031.

Tankstationer för alternativa bränslen ska vara tillgängligt för alla användare oavsett bilmärke och betalning ska vara lätt. Tankstationer ska ange bränslepris per kWh respektive kg och priset ska vara överkomligt och enkelt att jämföra. Ledamöterna vill även att en gemensam europeisk åtkomstpunkt för data om alternativa bränslen som informerar om tillgänglighet, väntetider och bränslepriser på olika stationer runtom i Europa inrättas innan 2027.

Ledamöterna antog även sin ståndpunkt avseende förslaget om EU-regler om användning av förnybara bränslen och koldioxidsnåla bränslen inom sjöfartstransport. Parlamentet vill att sjöfartssektorn minskar sina utsläpp av växthusgaser med två procent senast 2025, 20 procent senast 2035 och 80 procent senast 2050 jämfört med 2020 års nivåer. Kommissionen har föreslagit en minskning med 13 respektive 75 procent.

Reglerna gäller för fartyg med en bruttodräktighet över 5000 ton som i princip står för 90 procent av koldioxidutsläppen, för all energi som används ombord mellan eller i EU:s hamnar, samt för hälften av den energi som används under resor som avgår från eller ankommer till en hamn utanför EU eller inom EU:s yttersta randområde. Ledamöterna slog även fast ett mål på två procent användning av förnybar energi, samt ålade container- och passagerarfartyg att ansluta till landsströmsförsörjning när de anlöper EU:s största hamnar från och med 2030. Detta skulle minska luftföroreningar i hamnar avsevärt.

För att säkerställa efterlevnad förespråkar ledamöterna införandet av straffavgifter. Inkomsterna från dessa ska allokeras till havsfonden och bidra till utfasningen av fossila bränslen inom sjöfartssektorn, energieffektivitet och utsläppsfri framdrivningsteknik.