Två av NSVA:s reningsverk klarar inte gränsvärden

Ekebro Reningsverk. Foto: NSVA

I dagarna har Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp lämnat in miljörapporter för de elva reningsverk som bolaget ansvarar för på uppdrag av ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. På nio av reningsverken efterlevs de i miljötillstånden satta gränsvärdena.

Reningsverken som NSVA ansvarar för är Ekeby och Ekebro reningsverk i Bjuvs kommun, Torekovs reningsverk i Båstad kommun, Öresundsverket i Helsingborg stad, Lundåkraverket i Landskrona stad, Kågeröds, Röstångas, Tågarps och Svalövs reningsverk i Svalövs kommun samt Nyvångsverket och Kvidingeverket i Åstorps kommun. Det största är Öresundsverket som idag renar spillvatten från motsvarande 160 000 personer medan Tågarp är det minsta med spillvattenrening för omkring 400 personer.

Miljörapporterna visar att funktion, utsläppshalter och lagefterlevnad för år 2012 på de flesta av reningsverken har fungerat bra och i vissa fall bättre än tidigare år. 

– NSVA arbetar för att aldrig överskrida gällande utsläppsvillkor. Trots detta har tyvärr gränsvärdena överskridits vid reningsverken i Bjuv och i Kågeröd, säger Pär Gustafsson, avdelningschef för Avloppsrening på NSVA.

– Vid Ekebro reningsverk i Bjuv har ett gränsvärde överskridits och årsriktvärdet gällande totalkväve har gått över de nationella krav som finns. Vid Kågeröds reningsverk har återkommande problem resulterat i att gränsvärden överskridits vid flera tillfällen, överskridande som kan leta till åtalsprövning, säger Pär Gustafsson.

Problemen på Ekebro reningsverk är kända sedan tidigare och NSVA har, sedan Bjuvs kommun gick med i NSVA år 2010, arbetat efter en åtgärdsplan. Åtgärder som avdödning och omstart av det biologiska reningssteget har genomförts och visat på något förbättrade värden. Under våren kommer även materialet i det biologiska reningssteget att bytas ut. Detta ger större volym och bättre reningseffekt vilket borgar för att utsläppskraven åter ska kunna följas.

I Kågeröd är problemen kopplade till omkringliggande företag samt en reningsprocess som inte är helt optimerad. För att kunna ta emot en större mängd spillvatten byggdes reningsverket ut under år 2011.

– Anledningen till de återkommande processproblemen är bland annat närliggande industris okunskap om hur de påverkar vår verksamhet och reningsprocessen. Detta har lett till att månadsgränsvärdena gällande fosfor överskridits. Genom ett ökat kunskapsutbyte och en öppen dialog förväntas problemen upphöra framöver, säger Pär Gustafsson.