Fynd av bekämpningsmedel i råvatten i Perstorps kommun

NSVA har hittat rester av bekämpningsmedel i råvattenbrunnar kopplade till Perstorps vattenverk i Perstorps kommun. Foto: NSVA

NSVA har hittat rester av bekämpningsmedel i råvattenbrunnar kopplade till Perstorps vattenverk i Perstorps kommun. Fynden har gjorts efter den senaste tidens utökade provtagning i området. Dricksvattnet kan fortsatt användas till mat och dryck.

– Vi letade efter fler typer av bekämpningsmedelsrester än vad som är vanligt att analysera eftersom vi vill planera för framtida reningsbehov. Inför denna undersökning bestämde vi oss för att ta fram ett mer omfattande vattenprovspaket liknande ett som används i Danmark eftersom de skånska förutsättningarna kring grundvatten liknar de danska, säger Jonas Håkansson, avdelningschef dricksvatten NSVA.

Några av provresultaten visar halter över gällande gränsvärdet för N,N-Dimethylsulfamide, DMS. Ämnet bildas när det numera förbjudna bekämpningsmedlet Tolylfluanid bryts ner. Det är VA-huvudmannens skyldighet att informera konsumenterna när gränsvärden överskrids vid dricksvattenproduktion. Livsmedelsverket har gjort en riskvärdering som visar att uppmätta halter inte utgör någon akut eller kronisk risk för konsumenterna. Av den anledningen bedömer NSVA och Söderåsens miljöförbund, det vill säga miljöförvaltningen i Perstorps kommun, att vattnet kan användas som vanligt. Detta gäller vattnet som kommer från Perstorp vattenverk.

– Det är sannolikt att bekämpningsmedlet har används tidigare inom odling och att man inte har uppmärksammat DMS förrän nu beror på att man inte tidigare analyserat ämnet. Miljöförbundet och NSVA har ett nära samarbete och en dialog för att ta fram en åtgärdsplan för ett rent vatten, säger Ola Öberg, tf miljöchef på Söderåsens miljöförbund.

NSVA kommer att utreda och följa upp resultaten i samråd med Söderåsens miljöförbund i Perstorps kommun. Ett åtgärdsprogram för att få ner halterna till under gällande gränsvärden ska tas fram.