Rapport från OECD: ”Svensk sjöfart är ett föredöme”

Många av de gröna innovationer som lyfts i OECD:s rapport härstammar från många av de aktörer som utgör Göteborgs hamns hamnkluster. Foto: Göteborgs Hamn

Svensk sjöfart är ett föredöme för sjöfarten globalt, och andra länder har mycket att lära av svensk sjöfartsindustris arbete för att minska sina utsläppsnivåer. Det hävdar OECD i en ny rapport – Decarbonising Maritime Transport: The Case of Sweden, där arbetet för en grönare svensk sjöfart beskrivs som en ”framgångssaga”.

OECD:s transportenhet, International Transport Forum (ITF), publicerade nyligen en ny rapport –Decarbonising Maritime Transport: The Case of Sweden – som undersöker de faktorer som gjort att svensk sjöfart nu ligger i framkant på miljöområdet, något rapporten alltså fastslår.

– Det är väldigt roligt att svensk sjöfart lyfts fram på det här sättet av en så pass tung organisation. Det är ett kvitto på att vi gör mycket rätt här i Sverige, säger Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Mycket av den innovation och de gröna projekt som nämns i rapporten är genomförda i det göteborgska hamnklustret. Bland annat nämns Stena Lines metanolsatsning och Donsöredarna Terntank, Erik Thun och Sirius som är föregångare när det gäller LNG (flytande naturgas) som drivmedel för fartyg.

– Det är många samverkande faktorer och aktörer som bidrar. Vår miljödifferentierade hamntaxa är en del. Tekniska innovationer från våra lokala marintekniska företag är en annan, som i sin tur hänger ihop med det starka fäste för maritim forskning som vi har i Göteborg. Samtidigt har vi rederier med ambitioner vilja att satsa på gröna lösningar. Det är roligt att rapporten uppmärksammar den klustereffekt allt detta bidrar till, som är grunden till att vi är där vi är idag, säger Edvard Molitor.

Hamnbolaget Göteborgs Hamn AB arbetar sedan länge med att skapa incitament till att välja gröna alternativ för de aktörer som använder hamnen, bland annat genom att erbjuda möjligheter till elanslutning vid kaj och genom miljörabatterad hamntaxa. Två globalt erkända index används som grund för premien som i dagsläget tillfaller en tredjedel av fartygsanlöpen i hamnen. Dessutom får fartyg som växlar över till LNG ytterligare rabatt.

Men rapporten är inte helt igenom positiv – det lyfts även fram aspekter som kan bli bättre. Man konstaterar att Sverige fortfarande har mycket kvar att göra för att nå en fossilfri sjöfart år 2050, vilket branschorganisationen Svensk Sjöfart satt upp som mål. För det behöver de projekt som redan är igång skalas upp, och det i sin tur kräver ytterligare understöd.
– Vi har ett hårt jobb framför oss som sjöfartsnation. Det görs bra saker i hela landet men som rapporten antyder så skulle det arbetet kunna stöttas ännu från offentligt håll, säger Edvard Molitor.