Svensk-finsk forskning kring vintersjöfart

Sjöfartsverkets isbrytare Oden, Foto: Lars Lehner

Sjöfartsverkets ansökan om medel för de årliga utlysningarna 2018-2020 har beviljats av Trafikverkets portföljstyrelse för sjöfart. Det handlar om drygt 3 miljoner kronor.

- Samarbetet med Finland om gemensamma utmaningar och forskning kring vintersjöfart har pågått sedan 1972, säger Tomas Årnell Affärsområdeschef Isbrytning hos Sjöfartsverket. Det handlar om att genom forskning, utveckling och innovation skapa samhällsnytta och säkerställa goda förutsättningarna för en säker och effektiv vintersjöfart.

Parter i samarbetet är Sjöfartsverket och Transportstyrelsen från svensk sida som samarbetar med systermyndigheterna i Finland, det finska Trafikverket (FTA) och Trafiksäkerhetsverket (TRAFI). Styrelsen för Vintersjöfartsforskning administrerar varje år en utlysning av forskningsmedel inom områden där man identifierat behov av ytterligare kunskap hos de operatörer som driver "vinterväghållning till sjöss", framförallt för den svenska och finska industrins vintersjöfartstransporter. Inom ramen för samarbetet drivs även utvecklingen av de svensk-finska isklassreglerna och de internationella regelarbetet genom IMO.

- Det är en utmaning för isbrytningsverksamheten att ta hand om det tonnage som genom de nya internationella miljöreglerna EEDI får allt svagare maskinstyrkor. Det innebär på sikt att assistansbehovet kommer att öka och detta är ett av flera prioriterade forsknings- och utvecklingsområden i samarbetet. Att denna forskning finansieras genom offentliga medel istället för genom sjöfartens avgifter är mycket positivt.t