Geomatikk blir huvudägare i Linetec i norr AB

Foto: Geomatikk

Geomatikk stärker sin verksamhet genom förvärvet av Linetec i norr AB. Organisationen får ett tillskott på 35 medarbetare som är specialiserade på skydda ledningsnäten i de fyra Norrlandslänen.

– I höstas förvärvade vi 70 % av aktierna i Linetec i norr AB. Företaget är sedan tidigare en samarbetspartner till oss och syftet med affären är att tillsammans stärka vår kompetens, kapacitet och marknadsposition. Som huvudägare kan vi ingå större och mer komplexa kundåtaganden i Norrland, men också utveckla våra tjänster för järnvägens infrastruktur söderut, säger Petter Holmberg, VD på Geomatikk.

Linetec ska tillsvidare drivas som ett självständigt dotterbolag, med undantag för vissa administrativa stödfunktioner som i fortsättningen kommer att samordnas med Geomatikk.

Linetec är, såsom Geomatikk, specialiserade på ledningsanvisning. Det innebär att företaget markerar var ledningar ligger i marken när privatpersoner, företag, myndigheter eller kommuner behöver gräva och utföra markarbeten. Tjänsten fyller en samhällsviktig funktion eftersom den skyddar nedgrävd infrastruktur mot skador och kritiska avbrott. Det gäller till exempel ledningsnät inom väg och järnväg och teknikområdena tele, fiber, el, fjärrvärme, signalkabel, kabel-TV och gas.

Linetec utför ledningsanvisningar på Skanovas nät, andra infrastrukturägares nät och inom Trafikverkets spårområde. Utöver kärnverksamheten reparerar och felsöker företaget tele- och kabelförläggningar i mark som går längs med järnvägen. Sedan 2016 utför Linetec även drift och underhåll av kraftförsörjningsanläggningar för vissa av Trafikverkets anläggningar.