Göteborgs Hamn ska växa med muddermassor

Foto: Göteborgs Hamn AB

Göteborgs Hamn ser muddermassor som en resurs och tänkbart utfyllnadsmaterial för kommande utbyggnader. Cowi har fått i uppdrag att optimera sedimenthanteringen inför ett större fältförsök, samt att där efter utvärdera resultaten.

Den nya hamnterminalen vid Arendal blir den största utbyggnaden i Göteborgs Hamn sedan 1970-talet. Området vid Lilla Aspholmen med angränsande hamnar, Älvsborgshamnen och Arendal ska fyllas ut med muddermassor. 

I genomsnitt vart 3-5 år behöver cirka 200 000 kubikmeter sediment muddras och upp till 90 procent av massorna är för förorenade för att kunna dumpas till havs. Göteborgs Hamn vill nyttja de förorenade muddermassorna, genom att använda sig av metoden stabilisering och solidifiering.

Stabilisering/solidifiering, även kallad s/s-metoden, är ett sätt att ta hand om förorenade muddermassor. Metoden går ut på att muddermassorna stabiliseras med hjälp av en bindemedels-mix. Cowis uppdrag är att hjälpa Göteborgs Hamn AB med att ta fram lämpliga bindemedel, ta fram kontrollprogram, projektera invallningen där fältförsöket ska genomföras, samt att till hösten genomföra fältförsöket. I uppdraget ingår att utvärdera teknik, bindemedelsrecept och miljöaspekter inför kommande fullskaleprojekt.