Planer på nytt vattenverk i Trollhättan

Foto: Jennie Cronblad, Trollhättan Energi

Just nu så genomför Trollhättan Energi en fördjupad förstudie kring Trollhättans framtida dricksvattenförsörjning. Här finns planer på större utbyggnader. Ett ett nytt vattenverk, en nytt ordinarie vattenintag i Vänern samt en reservvattentäkt finns med i planerna.

Projekten beräknas vara färdigställda tidigast under 2023 och de pågående förstudierna avslutas under våren 2017.

– Vattenverket vid Överby byggdes för drygt 50 år sedan och kostnaderna för dess framtida renovering och utbyggnad bedöms överstiga kostnaderna och nyttan för att bygga ett helt nytt vattenverk, säger Pia Brühl Hjort, vd för Trollhättan Energi.

Risker avseende kvalitén på vattnet i Göta älv och avsaknaden av en reservvattentäkt är också anledningar till varför investeringar behöver göras. – Målsättningen är att vattenverket och ordinarie vattenintag i Vänern är färdigställda år 2023. Projekteringsarbete, pilotkörningar, ansökan om tillstånd och upphandlingar, måste göras innan första spadtaget, därför tar det tid innan allt är klart. En reservvattenlösning kan ta ytterligare några år att få på plats, säger Pia Brühl Hjort. Idag hämtar Trollhättan Energi vatten från Göta älv. Det är enligt Trollhättan Energi inte optimalt, eftersom det finns föroreningsrisker uppströms i älven såsom avloppsreningsverk, transporter på och över älven, men också skredrisker vid exempelvis skyfall. Provtagningar i Vänern för att hitta ett nytt lämpligt vattenintag, har påbörjats och ska pågå under drygt ett år.

Många orter i Sverige står inför stora investeringar på vatten och avlopp och flera, bland annat Kungälvs kommun, planerar för nya vattenverk. – De totala investeringarna för åtgärderna ovan uppskattar vi i nuläget grovt till en halv miljard kronor. Det finns alltför många oklarheter för att i dagsläget kunna göra en bättre kostnadsuppskattning. Vi har idag låga taxor i jämförelse med övriga kommuner i Sverige och det finns goda förutsättningar för att det ska förbli så, trots stora investeringar framöver, säger Pia Brühl Hjort.