Umå hamn byggs ut för 1,4 miljarder kronor

Mellan 2021 och 2025/26 kommer omfattande investeringar att göras i två etapper. Foto: Umeå Hamn

Kommunfullmäktige i Umeå har godkänt ett investeringsprogram för perioden 2020-2026 på sammanlagt 1,4 miljarder kronor – projekt avser tillskapande av nya markytor, nybyggnader av kajanläggningar, uppförande av ytterligare lager och magasinsbyggnader samt förbättringar av farleden för att motsvara ökande djupgående för fler och större fartyg.

Umeå Hamn står inför omfattande utbyggnad.

Under 2020 kommer att antal projekt som påbörjade 2019 att slutföras:

 • Den ny kombiterminalen samt ytterligare objekt i järnvägsanläggningen

 • Den nyuppförda kajanläggningen för Kustbevakningen kompletteras med förråd och nytt skalskydd.

 • Bussuppställning och utökade parkeringsplatser för Wasaline färdigställs i mitten av juni.

 • Nya lagerytor med cirka 40 000 kvadratmeter i den så kallade E12-pölen är klara i sommar.

 • Fodercentralen får utökade verksamhetsytor och nytt skalskydd enligt EU:s regelverk för branschen.

 • På Gustafs Udde kommer i anslutning till den nya kombiterminalen att färdigställas lagerutrymmen med förråd för att kunna ta emot ökade behov för export av sågade trävaror med mera.

 • Det så kallade ”Fiskboa” fasadrenoverades under 2019 och fram till semesterperioden kommer byggnaden att få nytt tak.

Mellan 2021 och 2025/26 kommer omfattande investeringar att göras i två etapper efter erhållna vattendomar.

 • Norra kajen rivs och ersätts av en helt ny kaj

 • En ny energipir kommer att byggas och den nuvarande oljekajen kommer att rivas.

 • En förbättring av RoRo-rampen genomförs.

 • Tillbyggnad av Södra kajen kan påbörjas först när ovanstående objekt är färdigställda