Svenska kraftnät investerar 60 miljarder kronor i transmissionsnätet

Kraftsystemet präglas av en allt snabbare omställning. Foto: Tomas Ärlemo

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, det är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. Den ökade investeringstakten beror på att vi ska möta behovet av ett robust stamnät med god överföringskapacitet. Det framgår i den Verksamhetsplan inklusive investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen.

– Kraftsystemet präglas av en allt snabbare omställning till följd av politiska beslut, utveckling av ny teknik, nya användarmönster och helt nya användningsområden för el. Det ställer ökade krav på oss för att säkerställa ett kraftsystem som är säkert, effektivt och rustat för nya utmaningar, säger Peter Wigert, finansdirektör på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät genomför nu ett stort antal projekt för att möta dessa förväntningar. Förutom att nya ledningar byggs rustas gamla ledningar upp. Man planerar att investera närmare 60 miljarder kronor i transmissionsnätet och för verksamhetsinvesteringar såsom IT-projekt under de kommande tio åren.

– En förutsättning för att vi ska hålla investeringstakten är att vi lyckas med framkomlighet och tillstånd. Tillståndsprocesserna pågår under många år och är beroende av såväl Svenska kraftnäts arbete som andra myndigheters beslut. Utan tillstånd kan projekt inte genomföras enligt plan, säger Peter Wigert.

Under perioden 2021–2023 ser Svenska kraftnät en ökad andel projekt med fokus på IT. Totalt planeras investeringar om cirka 2,5 miljarder kronor. Det är investeringar som behövs för att möta kraven som följer av ett förändrat kraftsystem med nya krav på stödtjänster och anpassade marknadslösningar. Det rör sig även om att implementera det europeiska regelverk som växt fram under senare år och som konkretiseras i nätkoderna.