Sydvästlänken driftsätts

Äntligen tas SydVästlänken i kommersiell drift. Foto: Svenska kraftnät

Nu tas SydVästlänken i kommersiell drift. Investeringen på 7,3 miljarder kronor är Svenska kraftnäts största investering i transmissionsnätet någonsin och kommer bidra till en kraftigt ökad överföringskapacitet mellan mellersta och södra Sverige.

De senaste månaderna har kontrollutrustningens mjukvara uppdaterats och verifierats i anläggningarna. Vid de fullskaletester där anläggningarna varit anslutna till transmissionsnätet har det framkommit behov att korrigera brister i mjukvaran för kraftelektroniken innan anläggningarna som helhet kan tas i drift.

– SydVästlänken är ett viktigt steg för att stärka elförsörjningen i söder och minska skillnaden i elpriserna mellan mellersta och södra Sverige. Nu planerar regeringen för ytterligare åtgärder och en ökad takt i utbyggnaden av elnäten, säger energiminister Anders Ygeman.  

Produktionen av el sker ofta i mer nordliga delar av Sverige, samtidigt är elbehovet störst i söder. SydVästlänken är därför en viktig åtgärd för att stärka överföringskapaciteten i det svenska elnätet och ett viktigt bidrag för att minska skillnaderna i elpriset mellan elområde 3 och 4. Svenska kraftnät bedömer att SydVästlänken kommer öka överföringskapaciteten mellan mellersta och södra Sverige med 25 procent.

För att kunna nå klimatmålen och möjliggöra elektrifieringen av transportsektorn och industrin, behöver elnäten förstärkas och byggas ut. Regeringen planerar därför för tredubblade investeringar i elnätet de kommande åren och mellan 2022-2024 väntas Svenska kraftnät investera 23,3 miljarder kronor i upprustning och utbyggnad av elnäten.