Ökad svensk betongproduktion

Foto: Svensk Betong

Svensk Betong har nu tagit fram en Betongindikator för årets första fem månader. Den visar på en ökning av den totala betongproduktionen i Sverige med nästan sju procent jämfört med samma period 2015. Den totala uppskattade volymen producerad betong landade på drygt 2,1 miljoner kubikmeter betong för perioden januari-maj.

Betongproduktionen i Sverige inom kategorin Hus ökade med drygt tio procent de fem första månaderna i år jämfört med motsvarande månader 2015.

– Vi ser en mycket positiv ökning av betongproduktionen inom kategori Hus sedan årsskiftet jämfört med samma period i fjol. Vilket inte är helt förvånande när vi ser statistik från SCB om nybyggnad av bostäder med en kraftig ökning av påbörjade och färdigställda lägenheter i flerbostadshus för årets första kvartal säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong. Inte minst under maj månad har det varit en mycket hög takt på produktionen av betong inom kategori Hus.

Under perioden januari till maj i år producerades drygt 1,6 miljoner kubikmeter betong inom kategorin Hus. Denna kategori omfattar betong som används för att bygga hus, kontor, lokaler och arenor. Mest betong producerade det under maj månad då produktionen uppskattades till 406 000 kubikmeter.

Efter en kall januari med lägre betongproduktion för kategori Hus än vad den var i januari 2015 har produktionen av betong inom kategorin Hus varit högre i år i februari, mars, april och maj månad jämför med 2015. Mycket talar för att trenden kommer att hålla i sig med en fortsatt hög efterfrågan på betong inom framförallt bostadsbyggandet framöver.

– Betongbranschen och våra medlemsföretag känner just nu att det finns en stor efterfråga på betong och det hänger förstås samman med att det råder stor brist på bostäder i stora delar av Sverige samt pågående renovering av bostäder som ingår i miljonprogrammet, säger Malin Löfsjögård.

När det gäller mängden produktion av betong som används till infrastruktur uppskattas produktionen till totalt 473 000 kubikmeter betong under perioden januari till maj vilket är något mindre jämfört med motsvarande siffror för 2015. I kategori Infrastruktur ingår förutom anläggningsbyggande även betong till gruvverksamhet och byggande av vindkraftverk.

Under april månad producerades 120 000 kubikmeter betong för infrastruktur vilket är 24 procent mer än motsvarande siffra för april 2015. Dock backade mängden betong för infrastruktur under maj månad till 115 000 kubikmeter vilket är en minskning med 12 procent jämfört med samma månad året innan.

– Vi ser att kategori Infrastruktur visar ett varierat resultat under årets första fem månader. Kategorin påverkas bland annat i hög grad av investeringstakten i nationella infrastrukturprojekt samt var i produktionskedjan projekten befinner sig säger Malin Löfsjögård. Men enligt Sveriges Byggindustriers senaste byggprognos från början av juni förutspås ökning av infrastrukturbyggande de kommande åren bland annat beroende på ökade offentliga satsningar på infrastruktur.