Kraftiga avgiftshöjningar för avfall, vatten- och avlopp i Göteborg

Nu blir det dyrare att kasta sopor i Göteborg. Foto: Lo Birgersson

Ökande priser påverkar nu även kommunens avfalls-, vatten och avloppsverksamhet. Kretslopp och vattennämnden har ställt sig bakom ett nytt förslag att höja avfallstaxan med 12,6 procent och VA-taxan med åtta procent 2023. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige i slutet av november.

Det har blivit dyrare att hämta och behandla sopor på grund av ökade kostnader för drivmedel och drift och underhåll av förbränningsanläggningen. Därför behöver avfallstaxan höjas mer än förväntat 2023. Det första förslaget var åtta procents höjning. Nu är det 12,6 procent.

– Det är en rejäl höjning, men genom att hålla nere sin avfallsmängd kan hushållen både minska miljöpåverkan och boendets avfallskostnader, säger Ann-Louise Eliasson, strateg på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Göteborg har sedan många år tillbaka vikttaxa. Det innebär att restavfallet vägs. Ju mer avfall, desto dyrare blir det. Ju mindre och mer utsorterat, desto billigare. Den förslagna taxehöjningen fördelas så att 14,6 procent hamnar på viktavgiften och 11,5 procent fördelas på övriga avgifter. I kronor innebär det att en genomsnittlig villa får en höjning med 224 kronor per år och en lägenhet med 182 kronor per år. För boende i lägenhet betalas dock avgiften indirekt, via hyran.

Inom VA-verksamheten finns stora investeringsbehov, men där kvarstår nämndens första förslag på en höjning med 8 procent för 2023. Förslaget att höja brukningsavgiften med åtta procent innebär en ökning med 545 kronor per år för en genomsnittlig villa. För ett flerbostadshus med 15 lägenheter innebär det en höjning med 4 498 kronor per år, det vill säga 25 kronor per månad för en lägenhet. För boende i lägenhet betalas även VA-avgiften indirekt via hyran, med undantag för boende med individuell vattenmätning. Anläggningsavgiften föreslås höjas med fem procent 2023.

Kretslopp och vattens verksamhet betalas till största delen av avgifter från kunderna. Varje år uppdateras taxan för att avgifterna ska motsvara kostnaderna för att hämta och hantera avfall, producera och leverera dricksvatten och leda bort avloppsvatten. Intäkterna från avgifterna får inte vara större än kostnaderna för verksamheten, förvaltningen får alltså inte gå med vinst.
I november skickas Kretslopp och vattennämndens nya taxeförslag till kommunstyrelsen. Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige i slutet av november eller i december. Den nya taxan börjar gälla 1 januari 2023.