Cementa skickar in ny ansökan om kalkstensbrytning

Tidigare kalkstenstäkt på Slite, Gotland. Foto: Cementa

Cementa har skickat in en ansökan om fyra års fortsatt kalkstensbrytning i Slite. Ansökan syftar till att trygga svensk cementförsörjning under en period till dess att långsiktiga förutsättningar för svensk cementindustri är på plats. Idag verkar Cementa under det tillfälliga tillstånd som regeringen meddelade i november 2021 och som sträcker sig fram till den 31 december 2022.

Därmed är det nu angeläget med en skyndsam hantering av ärendet hos domstol och remissinstanser för att produktion och försörjning av cement i Sverige ska kunna fortsätta utan avbrott. För att säkra försörjningstryggheten under en pågående domstolsprocess och eventuella överklaganden så söker Cementa om ett så kallat verkställighetsförordnande.

Med hjälp av extern sten från Nordkalk samt Kunda Nordic Tsements reserver i Estland har Cementa idag förhoppningar om att kunna vara fullt leveransdugliga fram till halvårsskiftet sommaren 2023. Därefter är situationen och utvecklingen oviss. Bland annat riskerar mottagnings- och krossutrustningen i täkten att hamna under vatten eftersom Cementa utan ett tillstånd inte heller får pumpa bort vatten från delar av verksamheten.

Den nu sökta verksamheten, som är en övergångslösning, rör ett avsevärt mindre område jämfört med den tidigare ansökan vilket gör den lokala miljöpåverkan väsentligt mindre.

Underlaget är vidareutvecklat sedan sist. Det innehåller betydligt fler mätningar, dels på grund av att tid har förflutit sedan den ursprungliga ansökan lämnades 2017, men också för att Cementa har kompletterat med ytterligare undersökningar. De synpunkter som lyftes under vinterns samråd har beaktats.

Frågorna har i huvudsak rört påverkan på grundvatten och Natura 2000. Se faktaruta nedan för mer information.

– Även med mer mätdata och fler typer av undersökningar, så visar den samlade bilden att den sökta verksamheten är fullt förenlig med miljölagstiftningen. En hållbar drift utifrån högt satta miljökrav är som alltid en stark ledstjärna i Cementas arbete, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Heidelberg Cement norra Europa.