Cementa förtydligar ansökan om täkttillstånd

Nu svarar Cementa på synpunkter som inkommit om Cementas ansökan om täkttillstånd. Foto: Cementa

Cementa har ansökt om ett kortare täkttillstånd för verksamheten i Slite om fyra år. Ansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen i april i år och bedömdes då vara komplett av domstolen, som kungjorde ansökan. Därefter har myndigheter, föreningar och allmänheten kunnat ta del av ansökan och lämna synpunkter. Cementa har nu lämnat in sitt yttrande till domstolen och bemött de inkomna synpunkterna.

Cementas ansökan omfattar fortsatt brytning under fyra års tid. I juli inkom yttranden från ett tiotal myndigheter och föreningar, såsom SGU (statens expertmyndighet vad gäller grundvatten och mineralutvinning), Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Cementa har nu besvarat dessa.

– Det är och ska vara höga krav på tillståndsansökningar, så det är naturligt att det kommer många synpunkter och frågor i den här typen prövningar. Vi har nu förtydligat ansökan ytterligare och ser nu fram emot huvudförhandlingen i oktober. Vi är trygga med att vår ansökan är komplett och vi har varit måna om att ännu tydligare visa att verksamheten kan bedrivas i samexistens med närboende, och kringliggande miljö- och naturvärden. Vi ser goda förutsättningar för att den tidplan som domstolen meddelat kan hållas, vilket är avgörande för att den svenska cementförsörjningen inte ska äventyras under kommande år, säger Karin Comstedt Webb, vice vd HeidelbergCement Sverige.

Processen framåt består i att myndigheter, föreningar och närboende nu får ta del av Cementas yttrande och inkomma med ytterligare synpunkter före utgången av september. Mark- och miljödomstolen håller därefter huvudförhandling i Visby i oktober 2022. En dom väntas meddelas i slutet av 2022.