Hjulstabro och ombyggd bangård viktiga projekt för Västerås

Trafikverkets förslag till nationell transportplan saknar flera avgörande satsningar för Sverige menar företrädare för Västerås. Foto: Västerås stad

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033 har varit ute på remiss. Västerås stad har lämnat synpunkter på förslaget, som saknar flera avgörande satsningar för Sverige. I yttrandet konstaterar Västerås stad att regeringen behöver ompröva Trafikverkets förslag. Ingen av de sju prioriterade åtgärderna, som Mälardalsrådet gemensamt har arbetat fram, med behov före 2030, finns med i planförslaget. För fjärde planperioden i rad får Västmanland en bottentilldelning i den nationella transportplanen. Det innebär att viktiga investeringar skjuts på framtiden, i ett läge när historiskt mycket samhällsnytta per satsad krona kan skapas.

Den nationella transportplanen behöver prioritera en ombyggnation av Västerås Central med ett nytt resecentrum, som i dag är en flaskhals som försenar tågtrafiken på hela Mälarbanan. En ombyggd bangård behövs för att möta dagens och framtidens resandebehov, öka resorna med hållbara transportmedel, säkra kompetensförsörjning och knyta ihop bostadsmarknaden i hela Stockholm-Mälarregionen. Västerås stad har etappindelat byggnationen av resecentrum i samverkan med Trafikverket för att minska kostnaderna. En avsiktsförklaring finns också på plats.

– Tillgången till arbetskraft och kompetens är en ödesfråga som påverkas av hur enkelt det är att arbeta, bo och studera här. Om staten inte finansierar infrastruktursatsningar som gör det möjligt, så hotas hela utvecklingen, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Västerås stad konstaterar också att en ny Hjulstabro måste prioriteras för att utveckla Mälarsjöfarten till Mälarhamnarna. Det krävs för att öka omställningen till hållbara godstransporter via sjöfarten. Transportsektorn är en av de mest betydelsefulla sektorerna att ställa om för att Sverige ska nå sin del i Parisavtalet.

– Vi i Västerås och Västmanland har följt avtal, avsiktsförklaringar och tagit de beslut och investeringar som Trafikverket och staten har krävt och rekommenderat oss. Nu behöver staten fullfölja de avsiktsförklaringar som vi gemensamt har satt upp för Mälarprojektet och för bangården i Västerås, säger Helene Öhrling, stadsdirektör Västerås stad.