Copenhagen Malmö Port satsar på koldioxidfångst

CMP har väntat med spänning på det politiska avtal som kommer att bana väg för Danmark som ett nav för koldioxidfångst. Foto: CMP

En bred politisk majoritet enades i tisdags om ett nytt avtal som på allvar kommer att driva på utvecklingen för koldioxidfångst i Danmark. Detta utgör ett viktigt verktyg för att uppnå det nationella målet om en minskning på 70 procent till 2030. Avtalet skapar förutsättningar för en minskning av koldioxidutsläppen på 0,4 miljoner ton årligen från 2025, med en ökning till 0,9 miljoner ton från 2030. Satsningen kommer att få en kickstart när stöd kan sökas från den första delen av en pott på totalt 16 miljarder danska kronor från nästa år för att etablera anläggningar och infrastruktur för koldioxidfångst.

– CMP har väntat med spänning på det politiska avtal som kommer att bana väg för Danmark som ett nav för koldioxidfångst. För oss som gärna vill delta i CCS och CCSU är det viktigt att tydliggöra vilken spelplan som vår verksamhet har att utgå från, eftersom det handlar om stora investeringar. Hamnarna är en naturlig länk i hela värdekedjan när den koldioxid som fångats in ska transporteras till lagring. Med hamnanläggningar nära flera av huvudstadens stora punktkällor är vi väl placerade för att bli en central plats för vidare transport av stora mängder koldioxid från Prøvestenen till exempelvis Nordsjön eller som mellanlager för ny användning när det kommer till framtidens energiformer. Vi förberett oss för detta under det senaste året och därför är det bra att ha en politisk plan att arbeta efter på Prøvestenen, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO för Copenhagen Malmö Port.

En viktig del av avtalet är just etableringen av lokala samarbeten kring fångst, lagring och användning i de större danska städerna, inklusive Köpenhamn. CMP ingår i klustersamarbetet C4, som samlar flera av de största punktkällorna i Köpenhamnsregionen i syfte att minska koldioxidutsläppen med 3 miljoner ton årligen, motsvarande cirka 15 procent av det totala danska minskningsmålet.

– Strategin betonar behovet av och fördelen med att delta i partnerskap. När fler aktörer delar samma infrastruktur blir den gröna omställningen billigare, eftersom de kan utnyttja stordriftsfördelar. C4-samarbetet är ett bra exempel på detta, avslutar Barbara Scheel Agersnap.

Som en uppföljning på CCS-avtalet presenterade den danska regeringen sitt förslag till en nationell PtX-strategi. Där föreslås en elektrolyskapacitet i storleksordningen 4-6 GW för produktion av grönt väte, som ska raffineras vidare till gröna bränslen. CMP bekräftar förslaget men kommer i kommande förhandlingar trycka på att det avsätts stöd för nödvändig anpassning och utbyggnad av PtX-hamninfrastruktur. Med en stor marknad av kunder bakom sig är hamnarna en naturlig kontaktpunkt i den samlade PtX-värdekedjan.