Utarbetar gemensamma riktlinjer för elvägar

Det pågår två europeiska projekt för gemensamma riktlinjer för elvägar. Foto: SEK

Arbetet med gemensamma riktlinjer för elvägar pågår på europeisk nivå, särskilt för gränssnittet mellan fordonet och den fasta anläggningen. Det är två lösningar som är aktuella. I den ena får fordonen strömmen underifrån från skenor i vägbanan och i den andra kommer strömmen uppifrån via en kontaktledning.

Det pågår två europeiska projekt för detta, ett för vardera typen av matning. Båda ska standardisera de fysiska och elektriska gränssnitten mellan fordonet och den fasta installationen, men det handlar också om tekniska villkor för systemet som distribuerar elen till vägens kontaktskenor eller kontaktledningar.

Båda projekten drivs i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC och siktar på att leverera europeiska tekniska specifikationer, TS. En TS är en sorts förstandard som fungerar som utgångspunkt för framtida standardisering. I CENELEC är SEK Svensk Elstandard den svenska medlemmen och det är genom SEK som svenska intressenter – alltså företag, myndigheter med flera – deltar och engagerar sig.

Det ena projektet, CENELEC TS 50712, ska definiera gränssnitt för strömavtagare för överliggande kontaktledning. Trådbussar och andra vägfordon skiljer sig ju från tåg och spårvägar, eftersom det inte finns någon räls som kan leda tillbaka strömmen. Det finns sedan tidigare en europeisk standard för trådbussar, med svensk beteckning SS-EN 50502, men eftersom man nu siktar på landsvägstrafik och högre hastigheter har man valt ett gränssnitt som mer liknar det som används för elektriska tåg.

Det andra projektet, CENELEC TS 50717, behandlar på samma sätt elvägar där fordonet får strömmen underifrån. Det är i gengäld en relativt oprövad teknik. Projektet ska definiera gränssnittet mellan fordonet och den fasta skenan i eller på vägen och ska ange vad som krävs för att upprätthålla elsäkerheten, både i fordon och i matande system.

Förutom att behandla själva gränssnittet, kommer projekten även att ge en skiss över elvägssystemens uppbyggnad. Strömavtagaren och kontaktledningen är ju skärningspunkten mellan elsystemet i fordonet och det fasta nätet med sina olika funktioner för eltillförsel och övervakning. Särskilt måste man förstås ta hänsyn till att andra fordon och fotgängare uppträder i anläggningen.