Tullgarnsbron i Uppsala börjar byggas

Tullgarnsbron blir 3.8 meter över Fyrisåns medelvattenstånd, men kan öppnas för att släppa igenom större båtar. Illustration: &Rundquist

Nu startar byggandet av Tullgarnsbron i Uppsala. Bron byggs i förlängningen av Kungsängsesplanaden över Fyrisån till Studenternas. Målsättningen är att den ska stå färdig om två år.

Uppsala kommun beslutade redan 2010 att Tullgarnsbron ska byggas, och genomförde samma år en arkitekttävling, varifrån det vinnande bidraget nu ska realiseras. Det är ett stort byggprojekt som kommer att pågå under lång tid, fram till och med hösten 2023.

Bron byggs med en fil i vardera riktningen för bilar, tung trafik, snöröjningsfordon, cyklister och gående. Det är idag inte planerat för att kollektivtrafik ska köras över bron. Det blir separerade gång- och cykelbanor med kantsten som avskiljning mot biltrafiken samt ett skyddsräcke mot Fyrisån.

– När vi bygger Tullgarnsbron avlastar vi Islandsbron från biltrafik och kan använda den för enbart gång, cykel och kollektivtrafik. På så sätt ökar vi tillgängligheten för fler till innerstaden samtidigt som vi minskar trafikbullret, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Innan byggandet av själva bron startar måste en mängd förberedande arbeten göras, bland annat flytt av ledningar på östra sidan. Arbetet kommer att beröra korsningen Kungsängsesplanaden/Sågargatan och marken vid Fyrisån. Kungsängsesplanaden kommer under arbetets gång att justeras i höjd och sidled för att anpassas till den nya bron. Arbetsområdet kommer att stängslas in.

– Det känns bra att få komma igång med anläggandet av bron. Det kommer bli lite stökigt under byggtiden men slutresultatet kommer att förbättra trafiksituationen i stan, för såväl biltrafik som cyklister och fotgängare, säger Stefan Bergerstam, Uppsala kommuns projektledare för byggandet av Tullgarnsbron.

Trafiken på Kungsängsesplanaden från Sågargatan samt mellan Sågargatan och Mältargatan kommer att behöva ledas om till andra gator under entreprenadtiden. För att få en bra anslutning till bron, och med hänsyn till grundvattenskyddet, krävs också en om- och tillbyggnad av Ulleråkersvägen på västra sidan av Fyrisån.

Tullgarnsbron kommer att kunna öppnas så att större båtar kan passera. Den segelfria höjden blir 3,8 meter över medelvattenståndet i Fyrisån, vilket gör att mindre båtar kan passera utan broöppning.