Data om mobilitet räddar liv

Med SMA går det att få en systemövergripande bild av vägnätet. Foto: Ramboll

Med höga hastigheter ökar risken för allvarliga skador och dödsfall i trafiken. Den nya metoden Smart Mobility Analytics kan genom att använda befintliga data ge en bättre bild av hastigheter och trafikflöden. Det innebär att man kan ta välgrundade beslut för att öka trafiksäkerheten.

Traditionellt har mätmetoden för trafikhastigheter varit att dra slangar över vägen så att hastighet hos passerande trafik fångas upp i en och samma mätpunkt. Variationer som inbromsningar eller accelerationer längs vägsträckan kommer då inte med.  

– Med Smart Mobility Analytics kan vi få fram information om hastigheter över en längre sträcka och tid. Vi kan beskriva resvanor och trafikflöden mellan destinationer hos en del av trafiken, berättar Erik Hedman, enhetschef för Smart Mobility på Ramboll. 

Smart Mobility Analytics, SMA, hjälper, genom mätningar och jämförelser av trafikdata, till att hitta trafikjusterande åtgärder anpassade efter verkliga omständigheter i trafiken och miljön. Det går att kartlägga vägar och områden där bilar kör för fort eller för långsamt, för att spåra orsaker till olika trafikhändelser.  

– Eftersom SMA ger ett så precist verklighetsbaserat underlag går det också att hitta rätt åtgärder som ökar trafiksäkerheten. Det kan till exempel ringa in problemorsaker på sträckor som ofta drabbas av köbildning eller andra trafiksituationer som saktar ned trafikflödet, förklarar Erik.   

För att få fram tillförlitligt underlag använder SMA anonymiserade data som redan samlats in från GPS-enheter i fordon och telefoner. Datan kommer från Rambolls samarbetspartners TomTom och Inrix med flera. Alla insamlade data aggregeras till en övergripande nivå, varifrån det går att utläsa tider och platser, hastigheter och val av rutter. 

Vid mätningar med slangar över vägen, eller hastighetskameror, är mätpunkten synlig för trafikanterna, vilket kan locka föraren att ändra körstil precis vid mätpunkten. De data som används med SMA har inte påverkan på körbeteendet och det går därför få fram mer rättvisande fakta om körstilar och hastigheter. 

För att göra jämförelser kan SMA mäta rörelser före och efter ett visst datum och klockslag, och därmed analysera nya trafikmönster när något förändras i trafiksystemet. Exempelvis kan hastighetsomskyltningar, nya busslinjer, anlagda cykelbanor eller ombyggda trafikkorsningar vara värda att analysera.  

– Med SMA går det att få en systemövergripande bild av vägnätet som inte har gått att få tidigare. En annan fördel är att det både går att se och bortse ifrån väderförhållanden, som tidigare alltid har varit en osäker variabel vid hastighetsmätningar. Med SMA ser vi hur väder påverkar trafiken utan att mättekniken riskerar att skadas på grund av tung snö, starka vindar eller sönderplogade slangar. Allt det här förbättrar möjligheterna att införa bra trafiksäkerhetsjusteringar i vägsystemet, säger Erik Hedman.